Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ lần 2

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 28/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
“Don’t forget to go the supermarket after work", said Peter’s wife.

A.

Peter’s wife invited him to go to the supermarket with her after work.

B.

Peter’s wife reminded him to go to the supermarket after work.

C.

Pete's wife allowed him to go to the supermarket after work.

D.

Peter’s wife allowed him going to the supermarket after work.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
The research works of this school has affected our lives considerably.

A.

The

B.

considerably

C.

 works

D.

affected our lives

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
It is undeniable that parents are .............for their child's behaviour.

A.

in charge

B.

involved

C.

concerned

D.

responsible

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
An economic ..................brings a significant increase in layoffs and unemployment.

A.

developing

B.

development

C.

 depression

D.

depressive

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Which city has the greatest ..............on the rest of the USA, New York City or Los Angeles?

A.

 affect

B.

outcome

C.

influence

D.

 result

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
His low scores in the mock tests ..................him quite a lot.

A.

discouraged

B.

courageous

C.

encouragement

D.

encouraging

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
During the examination, any communication between the ..........is prohibited.

A.

candidates

B.

applicants

C.

examiners

D.

 interviewers

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Goods of foreign .........displayed in the exhibition drew the attention of most consumers.

A.

mark

B.

name

C.

manufacture

D.

produce

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Many applicants find a job interview ............if they are not well-prepared for it.

A.

time-consuming

B.

impressive

C.

 stressful

D.

 threatening

Đáp án và lời giải    

Câu 10

These projects have made remarkable ..............in explaining major diseases and life science issues that affect people's health.

A.

 progress

B.

 achieve

C.

gaining

D.

 approach

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán