Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 45 phút trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Thanh Hà

; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 18/10/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến miễn phí.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?

A.

Từ 15 đến 20/12/1976

B.

Từ 12 đến 18/12/1976

C.

Từ 10 đến 20/12/1976

D.

Từ 14 đến 20/12/1976

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta thực hiện đường lối đổi mới?

A.

Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

B.

Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.

C.

Tất cả đều đúng.

D.

Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Hoàn thiện hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động nhằm mục đích gì là chủ yếu?

A.

Để giải phóng sức lao động ở nông thôn.

B.

Để dễ dàng loại bỏ được các hiện tượng tiêu cực.

C.

Để tiện lợi cho việc sản xuất

D.

Để khuyến khích sản xuất ở nông thôn.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Đến ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên Hợp Quốc?

A.

149

B.

160

C.

150

D.

110

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội trong những năm 1980-1985 là gì?

A.

Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lý.

B.

Do hậu quả chiến tranh.

C.

Do quan hệ Việt Nam và Trung Quốc không bình thường.

D.

Do chính sách cấm vận của Mĩ

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ IV (12-1976) đã có những quyết định quan trọng. Điểm nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?

A.

Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạc nhà nước 5 năm (1976-1980)

B.

Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.

C.

Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

D.

Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Nguyên nhân của những kho khăn, yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976-1980 và 1981-1985) là gì?

A.

Sự khống chế, phá hoại của các lực lượng thù địch.

B.

Cả 3 đều đúng.

C.

Do chính sách cấm vận của Mĩ làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta và các nước khác.

D.

Do nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Nhiệm vụ cơ bản nhất của kế hoạch 5 năm (1976-1980) là gì?

A.

Cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

B.

Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo XHCN.

C.

Xây dựng nền văn hóa mới.

D.

Khôi phục và phát triển kinh tế.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?

A.

Khóa VII

B.

Khóa IV

C.

Khóa V

D.

Khóa VI

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?

A.

Tôn Đức Thắng

B.

Trường Chinh

C.

Phạm Văn Đồng

D.

Hồ Chí Minh

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (25/4/1976) có ý nghĩa gì?

A.

Tất cả đều đúng.

B.

Lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.

C.

Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

D.

Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945-1975)

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Mục tiêu ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?

A.

Đại hội V

B.

Đại hội VII

C.

Đại hội IV

D.

Đại hội VI

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?

A.

Mục tiêu XHCN được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. (3)

B.

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN.(2)

C.

Câu (2) và (3) đúng.

D.

Đổi mới là thay đổi mục tiêu XHCN.(1)

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

A.

Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

B.

Tất cả đều đúng.

C.

Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

D.

Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác.

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Khó khăn cơ bản nhất của đất nước ta sau 1975 là gì?

A.

Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

B.

Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu

C.

Số người mù chữ, số người thất nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao

D.

Bọn phản động trong nước vẫn còn

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

A.

Ngày 25/4/1976

B.

Ngày 18/12/1980

C.

Ngày 21/11/1975

D.

Ngày 2/7/1976

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp các lực lượng cách mạng Cam-pu-chia giải phóng thủ đô Pnôm Pênh vào thời gian nào?

A.

Ngày 7/1/1979

B.

Ngày 18/3/1979

C.

Ngày 17/2/1979

D.

Ngày 22/12/1978

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986-1990), chương trình nào được đưa lên hàng đầu?

A.

Hàng tiêu dùng.(2)

B.

Lương thực, thực phẩm.(1)

C.

Câu (1) và (2) đúng

D.

Hàng xuất khẩu.(3)

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là gì?

A.

Đổi mới về kinh tế

B.

Đổi mới về kinh tế và chính trị

C.

Đổi mới về chính trị

D.

Đổi mới về văn hóa

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời gian nào?

A.

Năm 1976.

B.

Năm 1994.

C.

Năm 2004.

D.

Năm 1986.

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là gì?

A.

Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam

B.

Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

C.

Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

D.

Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là gì?

A.

Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

B.

Hàn gắn vết thương chiến tranh.

C.

Tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia

D.

Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cả nước.

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Từ sau 30-4-1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam đã phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

A.

Quân xâm lược Mĩ.(1)

B.

Cuộc tiến công Biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc.(3)

C.

Tập đoàn Pôn-pốt.(2)

D.

Câu (2) và (3) đúng.

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu 1975 là gì?

A.

Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến.

B.

Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể ở vùng mới giải phóng.

C.

Ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

D.

Quốc hữu hóa ngân hàng

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

A.

Từ 10 đến 18-12-1985

B.

Từ 20 đến 25-12-1986

C.

Từ 15 đến 18-12-1986

D.

Từ 15 đến 18-12-1985

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

A.

Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.

B.

Đất nước đã được độc lập, thống nhất

C.

Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

D.

Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau 1975?

A.

Hội nghị Hiệp thương của đại biểu hai miền Nam - Bắc tại Sài Gòn (11-1975)

B.

Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C.

Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976)

D.

Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên (24/6 đến 2/7/1976)

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán