Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Đề số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 09/07/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
My father is ..................... man. “nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam”My father is ..................... man. “nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam”My father is ..................... man. “nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam”
Câu 1

I ............................ Pleased That You And Your Family Are Well.Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Will Be

B.

Do

C.

Am

D.

Was

Câu 2

Tom Jones Plays Football Very Well. He's A Good Football................... Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Worker

B.

Maker

C.

Player

D.

Keeper

Câu 3

Chọn Từ/cụm Từ Có Phần Gạch Chân Cần Phải Sửa Trong Câu Sau: if They Have any New Stamps, they Bring it To School. Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

If

B.

Any

C.

They

D.

It

Câu 4

Chọn Từ/cụm Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: I Will Get Off ................................. The Next Bus Stop. Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

In

B.

Above

C.

On

D.

At

Câu 5

Chọn Từ/tổ Hợp Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: 

John Robinson Is An English Teacher From England. He ................... For An Apartment In Ha Noi For His Family Now.

Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Is Looking

B.

Will Look

C.

Looked

D.

Looks

Câu 6

Chọn Từ/ Cụm Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: 

So, When...................... You Have A Vacation? Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Will

B.

Are

C.

Must

D.

Should

Câu 7

Chọn Từ Hay Cụm Từ Thích Hợp Nhất để Hoàn Thành Câu Sau:

When Will Your Party......................? At 6 Pm. Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Get

B.

Be

C.

Come

D.

Go

Câu 8

Chọn Từ Hay Nhóm Từ Thích Hợp Nhất để Hoàn Thành Câu Sau: 

Mr Robinson Wants An Apartment In Ha Noi For His Family. He ...............it   . Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Finds

B.

Is Looking At

C.

Looks

D.

Is Looking For

Câu 9

Chọn Từ/cụm Từ Có Phần Gạch Chân Cần Phải Sửa Trong Câu Sau:

We all like Jim. He Is Very Good for telling Jokes. Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Like

B.

For

C.

Telling

D.

All

Câu 10

Chọn Từ hay nhóm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu Sau: 

In Some Countries Children Normally Go To School.....................bus. chọn câu trả lời đúng:

A.

By

B.

With

C.

In

D.

On

Câu 11

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu Sau: 

Go Straight Ahead. Take The Second Street......................the Left. The Supermarket Is In Front Of You. chọn câu trả lời đúng:

A.

On

B.

In

C.

About

D.

To

Câu 12

Chọn Từ/ Cụm Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau:

Can You Tell Me The Time, Please? -.................. Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

It's Late

B.

(1) And (2)

C.

It's About Eight. (1)

D.

Sorry, I Don't Know. (2)

Câu 13

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu Sau:

Nam Can Speak English And French Well. He Is Good At ................. Chọn câu trả lời đúng:

A.

Literature

B.

Art

C.

Speaking

D.

Languages

Câu 14

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu Sau: 

But Now He...........................the News Program In Tv .  Chọn câu trả lời đúng:

A.

Is Watching

B.

Watching

C.

Watches

D.

Watch

Câu 15

Chọn từ có phần gạch phân được phát âm khác với phần gạch chân của ca từ còn lại: chọn câu trả lời đúng:

A.

Flag

B.

Maths

C.

Snack

D.

Famous

Câu 16

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu Sau:

Do You Like Tea?..................        Chọn câu trả lời đúng:

A.

It's So

B.

Much

C.

That's All Right

D.

Yes, I Do

Câu 17

Chọn từ gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

Would You Like to Come To the Cafeteria, nga’s?     Chọn câu trả lời đúng:

A.

To Come

B.

Would

C.

Nga’s

D.

The Cafeteria

Câu 18

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu Sau:

......................... Do Your Classes Finish?- At A Quarter Past Eleven.    Chọn câu trả lời đúng:

A.

What Time (2)

B.

Both (1) And (2)

C.

When (1)

D.

How Long

Câu 19

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Our House Is..................the Church. Chọn câu trả lời đúng:

A.

Close Of

B.

Next To

C.

Near From

D.

Next By

Câu 20

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau: 

People ..............english In Australia. Chọn câu trả lời đúng:

A.

Speaks

B.

Much

C.

Flag

D.

News

Câu 21

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

don't You Think You should Try To Be friendly for Your Classmates. Chọn câu trả lời đúng:

A.

Don't

B.

Friendly

C.

For

D.

Should

Câu 22

Chọn từ hay nhóm từ được gạch chân dưới đây Không đúng. 

Your Apartment is Modern. it Is More moderner than Ours.        Chọn câu trả lời đúng:

A.

Is

B.

Moderner

C.

Than

D.

It Is

Câu 23

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau: 

..............beautiful Dress! How Much Is It?   Chọn câu trả lời đúng:

A.

What A

B.

What

C.

How Much

D.

How

Câu 24

Chọn từ gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

on Recess   the School Yard Is Very crowded And noisy. Chọn câu trả lời đúng:

A.

Crowded

B.

Noisy

C.

The School Yard

D.

On Recess

Câu 25

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Could You Tell Me Your.................., Please? Susan Rebecca Lowe. Chọn câu trả lời đúng:

A.

Last Name

B.

Full Name

C.

First Name

D.

Surname

Câu 26

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu sau: 

..........................does He Usually Play Football With? - His Two Sons. Chọn câu trả lời đúng:

A.

How

B.

Why

C.

Who

D.

What

Câu 27

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau: 

Would You Please ........................so Loudly?   Chọn câu trả lời đúng:

A.

To Speak Not

B.

Not To Speak

C.

Not Speak

D.

Don't Speak

Câu 28

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau: 

When I'm Away From Home, I..............my Parents Very Much. Chọn câu trả lời đúng:

A.

Miss

B.

Love

C.

Like

D.

Look

Câu 29

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu sau: 

Who Is The.....................in Your Class? Chọn câu trả lời đúng:

A.

Older

B.

Old One

C.

Old

D.

Oldest

Câu 30

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau: 

One Of The Windows Of My Car Is Very Hard ..................... Chọn câu trả lời đúng:

A.

Opening

B.

Open

C.

To Open

D.

To Opening

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán