Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Đề số 3

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 10/07/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

This is a photo ______ my school.

A.

of

B.

on

C.

up

D.

by

Chi tiết

Câu 2

What ______ ?

A.

does window mean

B.

mean window

C.

it means window

D.

is the meaning from window

Chi tiết

Câu 3

Let’s _____ to the cinema.

A.

going

B.

to go

C.

go

D.

goes

Chi tiết

Câu 4

_ ______ ?

_ From Japan.

A.

Where are you from

B.

Where do you come from

C.

Where are you coming from

D.

From where you come

Chi tiết

Câu 5

Which word is the odd one out?

A.

pretty

B.

beautiful

C.

sympathetics

D.

good - looking

Chi tiết

Câu 6

_ What does Ms.Julie do?

_ She’s ______ teacher at a big high school.

A.

one

B.

C.

a

D.

an

Chi tiết

Câu 7

Is Elizabeth_______?

A.

your old friend

B.

an old your friend

C.

an old friend from you

D.

an old friend of yours

Chi tiết

Câu 8

_ Which pencil do you want?

_ ______

A.

That one.

B.

That’s it.

C.

Here is.

D.

Yes, please

Chi tiết

Câu 9

This for you and ______ are for your little sister.

A.

there

B.

this

C.

that

D.

those

Chi tiết

Câu 10

Football, chess and badminton are ______

A.

maches

B.

plays

C.

athletics

D.

games

Chi tiết

Câu 11

Is that ______ house?

A.

he

B.

him

C.

she

D.

her

Chi tiết

Câu 12

Nam gets a letter _______ his sister every week

A.

from

B.

out

C.

on

D.

up

Chi tiết

Câu 13

_ What do you do?

_ ______

A.

I’m thirteen years old

B.

I’m Bob.

C.

I’m a student.

D.

I’m in Mrs.Kim’s class.

Chi tiết

Câu 14

That is ______ schoolbag

A.

my

B.

I

C.

me

D.

mine

Chi tiết

Câu 15

Where ______ Lan and Mai live?

A.

is

B.

are

C.

does

D.

do

Chi tiết

Câu 16

I often go ______ bed at nine o’clock.

A.

to

B.

at

C.

on

D.

in

Chi tiết

Câu 17

Is ______ your desk?

A.

these

B.

that

C.

here

D.

those

Chi tiết

Câu 18

Do you know _______ ?

A.

the address from them

B.

theirs address

C.

there address

D.

their address

Chi tiết

Câu 19

What is this _______ English?

A.

on

B.

in

C.

for

D.

at

Chi tiết

Câu 20

Which word has three syllables ?

A.

eraser

B.

teacher

C.

student

D.

street

Chi tiết

Câu 21

Sit ______, please!

A.

in

B.

at

C.

on

D.

down

Chi tiết

Câu 22

 _ Is this your pen ?

_ _______

A.

This is a pen.

B.

It’s apen.

C.

Yes, they are

D.

Yes, it is

Chi tiết

Câu 23

_ Where does your sister live ?

_ She lives ______ a small house on King street

A.

in

B.

on

C.

with

D.

for

Chi tiết

Câu 24

_ Are those his pencils ?

_ _______

A.

Yes, it’s.

B.

No, it isn’t

C.

Yes, they’re.

D.

No, they aren’t.

Chi tiết

Câu 25

_ What’s her job ?

_ ______ nurse

A.

She’s

B.

She’s a

C.

Her jobs

D.

She makes a

Chi tiết

Câu 26

Mary lives _______ her mother and father.

A.

to

B.

by

C.

with

D.

from

Chi tiết

Câu 27

They live about twenty kilometers ______ here.

A.

away from

B.

away of

C.

near

D.

near from

Chi tiết

Câu 28

Bob and Ted have a sister. _______ Jane.

A.

Their name is

B.

Her name is

C.

His name is

D.

Its name is

Chi tiết

Câu 29

______ many students in your class?

A.

Have there

B.

Is it

C.

Are there

D.

Are they

Chi tiết

Câu 30

I often spend two hours ______ my homework.

A.

for do

B.

doing

C.

to do

D.

for doing

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam