Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 đề số 5

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 21/07/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

 Lan: Hello, my ............... is Lan.

A.

name

B.

fine

C.

you

D.

am

Chi tiết

Câu 2

Nga: Hi, I .............. Nga. 

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Chi tiết

Câu 3

Ba: How ................ you, Nam? Nam: Fine, thanks.

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Chi tiết

Câu 4

I’m ................. , thanks.

A.

are

B.

my

C.

fine

D.

hi

Chi tiết

Câu 5

I’m OK, .............. you.

A.

thanks

B.

thank

C.

and

D.

a

Chi tiết

Câu 6

.................., Ba. 

A.

How

B.

Hi

C.

Thank

D.

And

Chi tiết

Câu 7

I’m fine, thanks. ................. you?

A.

 Is

B.

Hello

C.

And

D.

Thank

Chi tiết

Câu 8

Hello, ............. name is Mai.

A.

I

B.

My

C.

Is

D.

Fin

Chi tiết

Câu 9

 Hi, ................ Minh.

A.

I

B.

I are

C.

I is

D.

I’m

Chi tiết

Câu 10

 I’m fine, and .................. ?

A.

you

B.

how

C.

I

D.

name

Chi tiết

Câu 11

Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong

A.

You

B.

How

C.

I

D.

This

Chi tiết

Câu 12

Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelve

A.

What

B.

How

C.

Year

D.

Name

Chi tiết

Câu 13

Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.

A.

evening

B.

afternoon

C.

night

D.

morning

Chi tiết

Câu 14

I’m twelve ................... old.

A.

year

B.

years

C.

 fine

D.

night

Chi tiết

Câu 15

.................... are fine, thanks. And you?

A.

 I

B.

You

C.

We

D.

We’re

Chi tiết

Câu 16

Ten + seven = ....................

A.

seventy

B.

 ten-seven

C.

 seventeen

D.

sixteen

Chi tiết

Câu 17

 ............... - eight = twelve.

A.

 ten

B.

twenty

C.

nine

D.

nineteen

Chi tiết

Câu 18

This ................ Nam

A.

 is

B.

are

C.

am

D.

 be

Chi tiết

Câu 19

Lan: - Good night, Mom. - Mom: Good............, Lan.

A.

night

B.

evening

C.

afternoon

D.

bye

Chi tiết

Câu 20

 I’m twelve years ....................

A.

good

B.

five

C.

old

D.

Chi tiết

Câu 21

What’s ................. name?

A.

you

B.

your

C.

we

D.

classmate

Chi tiết

Câu 22

Close your .................,please .

A.

year

B.

book

C.

old

D.

Chi tiết

Câu 23

Where ................. you live?

A.

do

B.

is

C.

am

D.

Chi tiết

Câu 24

Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen

A.

it

B.

there

C.

this

D.

Chi tiết

Câu 25

This is my classroom and that .............. your classroom.

A.

are

B.

 is

C.

there

D.

the

Chi tiết

Câu 26

Stand ................., please !

A.

up

B.

down

C.

 in

D.

on

Chi tiết

Câu 27

 I live ............... a house.

A.

on

B.

in

C.

is

D.

am

Chi tiết

Câu 28

................ your book, please!

A.

Stand

B.

Sit

C.

Open

D.

Chi tiết

Câu 29

I live .............. a street

A.

in

B.

at

C.

up

D.

on

Chi tiết

Câu 30

Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ................ .

A.

year

B.

 years

C.

old

D.

years old

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán