Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 09/07/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

_ How are you?

_ Not very well, I’m afraid.

_ _______

A.

That’s nice!

B.

Good for you!

C.

Thank you.

D.

What’s wrong?

Đáp án và lời giải    

Câu 2

______ you twelve years old?

A.

Be

B.

Am

C.

Is

D.

Are

Đáp án và lời giải    

Câu 3

_ Amy, this is my friend, Nancy

._ _______

A.

I’m very well, thank you

B.

Goodbye. See you later

C.

Hi, Nancy

D.

I’m sorry

Đáp án và lời giải    

Câu 4

_ _______

_ No, she isn’t. We’re in  Miss Mai’s class

A.

Is Miss Hoa your teacher?

B.

Are you in Miss Mai’s class?

C.

Is Miss Mai your teacher?

D.

Are you in Miss Hoa’s class?

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Which word is the odd one out?

A.

lesson

B.

math

C.

history

D.

literature

Đáp án và lời giải    

Câu 6

How many syllables are there in the word wonderful ?

A.

one

B.

two

C.

three

D.

four

Đáp án và lời giải    

Câu 7

_ Who are ______ ?

_ They’re our friends.

A.

we

B.

us

C.

they

D.

them

Đáp án và lời giải    

Câu 8

_ Are you from Thailand?

_ _______

A.

No, I’m not. I’m from Thailand.

B.

Yes, they’re. They’re from Thailand.

C.

No, I’m not. I’m from Singapore.

D.

Yes, they’re. They’re from Singapore.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Which word has three syllables?

A.

fourteen

B.

fifteen

C.

sixteen

D.

seventeen

Đáp án và lời giải    

Câu 10

_ How are yoy today?

_ _______

A.

I’m from Liverpool

B.

Hi. Myname’s Ted

C.

I’m very well, thanks

D.

I’m thirteen years old

Đáp án và lời giải    

Câu 11

_ Is Mr.Pike your form teacher?

_ _______

A.

Yes, it is

B.

Yes, he is

C.

Yes, she is

D.

Yes, we are

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Which sentence is correct?

A.

Tina is my best friend

B.

Tina is my best friend

C.

Tina is friend best my

D.

Tina my best friend is

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Which word contains a different sound from the others?

A.

cake

B.

day

C.

way
 

D.

cat

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Where _______ your school?

A.

it is

B.

there’s

C.

is

D.

is it

Đáp án và lời giải    

Câu 15

We have ______ English lesson today.

A.

a

B.

an

C.

the

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Bread, cake and potatoes are _______

A.

vegetables

B.

meals

C.

cooking

D.

food

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Fine, thanks.

b. Good afternoon, Lisa. How are you?

c. Fine, thank you. And you?

d. Good afternoon, George.

A.

b-c-a-d

B.

a-b-d-c

C.

d-c-a-b

D.

d-b-c-a

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Which sentence is correct?

A.

The name of your best friend is what?

B.

What your best friend the name is?

C.

What is the name of your best friend?

D.

What the name of your best friend?

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Which word is the odd one out?

A.

day

B.

morning

C.

afternoon

D.

evening

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Hello, Bob. This is Linda.

b. Hi, Linda. Nice to

meet you.

c. Hello, Andy.

d. Nice to meet you.

A.

d-b-a-c

B.

c-a-b-d

C.

b-c-d-a

D.

a-d-c-b

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Which sentence is correct?

A.

Comes here, Rose

B.

Come here, Rose.

C.

To come here Rose.

D.

Here come, Rose.

Đáp án và lời giải    

Câu 22

I have an English lesson ______ Monday

A.

at

B.

by

C.

in

D.

on

Đáp án và lời giải    

Câu 23

_______ a clock in your class?

A.

Is

B.

It

C.

Is there

D.

Has there

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Mai and Trang______ good friends

A.

are

B.

am

C.

it’s

D.

is

Đáp án và lời giải    

Câu 25

At what time _______ ?

A.

does the lesson starts

B.

starts the lesson

C.

the lesson starts

D.

does the lesson start

Đáp án và lời giải    

Câu 26

_ What’s your favorite _______?

_ Oh, Math, I think.

A.

teacher

B.

friend

C.

subject

D.

letter

Đáp án và lời giải    

Câu 27

This is my school_______ . I have Literature on Tuesday

A.

notebook

B.

timetable

C.

lesson

D.

professor

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Which word contains a different sound from the others?

A.

mother

B.

thing

C.

Thursday

D.

thirty

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Which word is the odd one out?

A.

book

B.

pencil

C.

friend

D.

ruler

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Which sentence is correct?

A.

No take photographs.

B.

No taking photographs

C.

Don’t take photographs

D.

Don’t to take photographs

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán