Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 09/07/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

_ How are you?

_ Not very well, I’m afraid.

_ _______

A.

That’s nice!

B.

Good for you!

C.

Thank you.

D.

What’s wrong?

Chi tiết

Câu 2

______ you twelve years old?

A.

Be

B.

Am

C.

Is

D.

Are

Chi tiết

Câu 3

_ Amy, this is my friend, Nancy

._ _______

A.

I’m very well, thank you

B.

Goodbye. See you later

C.

Hi, Nancy

D.

I’m sorry

Chi tiết

Câu 4

_ _______

_ No, she isn’t. We’re in  Miss Mai’s class

A.

Is Miss Hoa your teacher?

B.

Are you in Miss Mai’s class?

C.

Is Miss Mai your teacher?

D.

Are you in Miss Hoa’s class?

Chi tiết

Câu 5

Which word is the odd one out?

A.

lesson

B.

math

C.

history

D.

literature

Chi tiết

Câu 6

How many syllables are there in the word wonderful ?

A.

one

B.

two

C.

three

D.

four

Chi tiết

Câu 7

_ Who are ______ ?

_ They’re our friends.

A.

we

B.

us

C.

they

D.

them

Chi tiết

Câu 8

_ Are you from Thailand?

_ _______

A.

No, I’m not. I’m from Thailand.

B.

Yes, they’re. They’re from Thailand.

C.

No, I’m not. I’m from Singapore.

D.

Yes, they’re. They’re from Singapore.

Chi tiết

Câu 9

Which word has three syllables?

A.

fourteen

B.

fifteen

C.

sixteen

D.

seventeen

Chi tiết

Câu 10

_ How are yoy today?

_ _______

A.

I’m from Liverpool

B.

Hi. Myname’s Ted

C.

I’m very well, thanks

D.

I’m thirteen years old

Chi tiết

Câu 11

_ Is Mr.Pike your form teacher?

_ _______

A.

Yes, it is

B.

Yes, he is

C.

Yes, she is

D.

Yes, we are

Chi tiết

Câu 12

Which sentence is correct?

A.

Tina is my best friend

B.

Tina is my best friend

C.

Tina is friend best my

D.

Tina my best friend is

Chi tiết

Câu 13

Which word contains a different sound from the others?

A.

cake

B.

day

C.

way
 

D.

cat

Chi tiết

Câu 14

Where _______ your school?

A.

it is

B.

there’s

C.

is

D.

is it

Chi tiết

Câu 15

We have ______ English lesson today.

A.

a

B.

an

C.

the

D.

Chi tiết

Câu 16

Bread, cake and potatoes are _______

A.

vegetables

B.

meals

C.

cooking

D.

food

Chi tiết

Câu 17

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Fine, thanks.

b. Good afternoon, Lisa. How are you?

c. Fine, thank you. And you?

d. Good afternoon, George.

A.

b-c-a-d

B.

a-b-d-c

C.

d-c-a-b

D.

d-b-c-a

Chi tiết

Câu 18

Which sentence is correct?

A.

The name of your best friend is what?

B.

What your best friend the name is?

C.

What is the name of your best friend?

D.

What the name of your best friend?

Chi tiết

Câu 19

Which word is the odd one out?

A.

day

B.

morning

C.

afternoon

D.

evening

Chi tiết

Câu 20

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Hello, Bob. This is Linda.

b. Hi, Linda. Nice to

meet you.

c. Hello, Andy.

d. Nice to meet you.

A.

d-b-a-c

B.

c-a-b-d

C.

b-c-d-a

D.

a-d-c-b

Chi tiết

Câu 21

Which sentence is correct?

A.

Comes here, Rose

B.

Come here, Rose.

C.

To come here Rose.

D.

Here come, Rose.

Chi tiết

Câu 22

I have an English lesson ______ Monday

A.

at

B.

by

C.

in

D.

on

Chi tiết

Câu 23

_______ a clock in your class?

A.

Is

B.

It

C.

Is there

D.

Has there

Chi tiết

Câu 24

Mai and Trang______ good friends

A.

are

B.

am

C.

it’s

D.

is

Chi tiết

Câu 25

At what time _______ ?

A.

does the lesson starts

B.

starts the lesson

C.

the lesson starts

D.

does the lesson start

Chi tiết

Câu 26

_ What’s your favorite _______?

_ Oh, Math, I think.

A.

teacher

B.

friend

C.

subject

D.

letter

Chi tiết

Câu 27

This is my school_______ . I have Literature on Tuesday

A.

notebook

B.

timetable

C.

lesson

D.

professor

Chi tiết

Câu 28

Which word contains a different sound from the others?

A.

mother

B.

thing

C.

Thursday

D.

thirty

Chi tiết

Câu 29

Which word is the odd one out?

A.

book

B.

pencil

C.

friend

D.

ruler

Chi tiết

Câu 30

Which sentence is correct?

A.

No take photographs.

B.

No taking photographs

C.

Don’t take photographs

D.

Don’t to take photographs

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam