Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 3

; Môn học: ; Lớp: ; 45 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 11/07/2014
60 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

______ people are there in your family?

A.

How long

B.

How far

C.

How much

D.

How many

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Which word contains a different sound from the others ?

A.

Lamp

B.

fan

C.

bag

D.

father

Đáp án và lời giải    

Câu 3

_ ______ does your mother do?

_  She’s an engineer.

A.

Where

B.

Who

C.

What

D.

Which

Đáp án và lời giải    

Câu 4

_ How _____ is your little brother?

_ He’s three years old?

A.

many

B.

mnuch

C.

years

D.

old

Đáp án và lời giải    

Câu 5

_ What are _____ ?

_ They’re stools.

A.

this

B.

that

C.

there

D.

they

Đáp án và lời giải    

Câu 6

_ What’s your father’s name ?

_ ______ name is Hung.

A.

He

B.

His

C.

She

D.

Her

Đáp án và lời giải    

Câu 7

_ What _____ those, Bin ?

_ They’re armchairs.

A.

does

B.

do

C.

is

D.

are

Đáp án và lời giải    

Câu 8

How many windows _____ in your class ?

A.

are there

B.

there are

C.

there isn’t

D.

there aren’t

Đáp án và lời giải    

Câu 9

They often play soccer in the ______ .

A.

school gate

B.

schoolyard

C.

schoolmate

D.

schoolwork

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Which word has three syllables ?

A.

table

B.

telephone

C.

window

D.

bench

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Those ______ pens and pencils.

A.

is

B.

are

C.

has

D.

have

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Which word is the odd one out ?

A.

couch

B.

living room

C.

table

D.

armchair

Đáp án và lời giải    

Câu 13

_ What is it ?

_ It’s an _____

A.

armchair

B.

television

C.

table

D.

bookself

Đáp án và lời giải    

Câu 14

_ _______

_ No, he isn’t. He’s in the English class.

A.

Is Bob in the English class?

B.

Is Bob from Italy ?

C.

Is Bob in the Frech class ?

D.

Is Exnglish difficuilt ?

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Are you in my history class ?

_ Yes, I_____

A.

’m

B.

am

C.

’re

D.

A & B

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Which sentence is correct ?

A.

Please no eat in class

B.

Please don’t eat in class

C.

Please no to eat in class

D.

Please don’t to eat in class

Đáp án và lời giải    

Câu 17

What _____ your favorite food ?

A.

is

B.

are

C.

does

D.

do

Đáp án và lời giải    

Câu 18

The children wake _____ early in the morning.

A.

off

B.

to

C.

up

D.

out

Đáp án và lời giải    

Câu 19

_ What’s the date today ?

_ It is _____ June

A.

twelve

B.

twelfth

C.

twelve of

D.

the twelfth of

Đáp án và lời giải    

Câu 20

_ How many windows are there in your house ?

_ ______ six.

A.

There is

B.

There are

C.

There has

D.

There have

Đáp án và lời giải    

Câu 21

_ _____ is Phong ?

_ He’s in the livingroom

A.

When

B.

Where

C.

Who

D.

What

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Which verb adds _es  in the third person ?

A.

go

B.

write

C.

sleep

D.

tell

Đáp án và lời giải    

Câu 23

______ a clock in your room ?

A.

Are there

B.

Is there

C.

Have there

D.

Has there

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Her name’s Julie.

b. She’s a nurse.

c. Who’s that ?

d. What’s her name ?

e. What does she do ?

f. That’s my sister.

A.

d-e-a-b-f-c

B.

b-a-f-d-e-c

C.

c-f-d-a-e-b

D.

e-f-d-b-a-c

Đáp án và lời giải    

Câu 25

This is Mr. Ba and _____ students

A.

him

B.

his

C.

he

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 26

How old are _____, Trung and Minh ?

A.

we

B.

he

C.

she

D.

you

Đáp án và lời giải    

Câu 27

twenty — five — eight = ______

A.

five

B.

six

C.

seven

D.

eight

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Which word is the odd one out ?

A.

book

B.

magazine

C.

record

D.

newspaper

Đáp án và lời giải    

Câu 29

I _____ old clothes when working in the garden

A.

carry

B.

do on

C.

wear

D.

dress

Đáp án và lời giải    

Câu 30

_ What ______ ?

_ Beautiful.

A.

the wearther is like

B.

is the wearther like

C.

weather is it like

D.

like is the weather

Đáp án và lời giải    

Câu 31

How _____ your brother’s name?

A.

do you spell

B.

is the spelli ng of

C.

to writing

D.

write

Đáp án và lời giải    

Câu 32

Which sentence is correct ?

A.

Are these your luggage ?

B.

Is your luggage this one ?

C.

Is this your luggage ?

D.

Are these your luggage ?

Đáp án và lời giải    

Câu 33

______ are students.

A.

My both sister

B.

My sisters both of them

C.

Both my sister

D.

The both of my sister

Đáp án và lời giải    

Câu 34

_ Would you like a drink ?

_ ______

A.

Certain!

B.

I can!

C.

That’s very kind of you!

D.

Don’t mention it!

Đáp án và lời giải    

Câu 35

Which word contains a different sound from the others ?

A.

sea

B.

tea

C.

cheese

D.

bed

Đáp án và lời giải    

Câu 36

______ meadows on the way.

A.

There is

B.

There are

C.

There has

D.

There have

Đáp án và lời giải    

Câu 37

_ Is this your favorite class?

_ ______

A.

Yes, this is.

B.

No, there isn’t.

C.

Yes, I think so.

D.

No, it doesn’t.

Đáp án và lời giải    

Câu 38

There are five people in ______ family

A.

they

B.

their

C.

them

D.

theirs

Đáp án và lời giải    

Câu 39

_ What are those?

_ ______ CDs.

A.

This is

B.

These are

C.

They are

D.

That is

Đáp án và lời giải    

Câu 40

Tell me something ______ your family.

A.

about

B.

C.

over

D.

on

Đáp án và lời giải    

Câu 41

Go and _____ a bath!

A.

wash

B.

make

C.

do

D.

have

Đáp án và lời giải    

Câu 42

Close the door_____; it’s cold in here.

A.

B.

up

C.

to

D.

have

Đáp án và lời giải    

Câu 43

My house is opposite ______ the park.

A.

from

B.

of

C.

D.

to

Đáp án và lời giải    

Câu 44

Which word has four syllables?

A.

literature

B.

chemistry

C.

history

D.

physics

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán