Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 ( THINGS I DO )

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 45 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 12/07/2014
60 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

George often has ______ at 6.00 am.

A.

breakfast

B.

a breakfast

C.

the breakfast

D.

an breakfast

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Don’t forget to ______ your teeth after meals.

A.

put

B.

make

C.

brush

D.

finish

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Helen ______ television every evening

A.

watch

B.

watches

C.

is watch

D.

is watches

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Which word contains a different sound from the others.

A.

teeth

B.

math

C.

thin

D.

though

Đáp án và lời giải    

Câu 5

_ Who’s that?

_ _______ Lan.

A.

It’s

B.

You’re

C.

They’re

D.

We’re

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Linda _____ thwe house work everyday.

A.

makes

B.

works

C.

does

D.

A & C

Đáp án và lời giải    

Câu 7

_ Where does Bob live?

_ He lives _____ 39 Spring street.

A.

on

B.

in

C.

under

D.

at

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Which sentence is correct?

A.

When we have English?

B.

We have English when?

C.

When do we has English?

D.

When do we have English?

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Which word has three syllables?

A.

music

B.

routine

C.

volleyball

D.

tennis

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Which word is the odd one out?

A.

telephone

B.

lamp

C.

door

D.

cassette reccorder

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Do you________sports?

A.

work

B.

play

C.

make

D.

perform

Đáp án và lời giải    

Câu 12

I often watch___________after dinner.

A.

television

B.

the television

C.

a television

D.

an television

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Juilia enjoys________ to music.

A.

listen

B.

listening

C.

to listen

D.

to listening

Đáp án và lời giải    

Câu 14

_________does Trang do after school?

A.

when

B.

What

C.

Where

D.

How

Đáp án và lời giải    

Câu 15

_______girls play soccer?

A.

Is

B.

Are

C.

Does

D.

Do

Đáp án và lời giải    

Câu 16

How many syllables are there in the word basketball?

A.

two

B.

three

C.

four

D.

five

Đáp án và lời giải    

Câu 17

We have history______Monday and Saturday

A.

at

B.

in

C.

on

D.

for

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Does Susan like playing coputer games?

A.

No, it isn’t

B.

No, she isn’t

C.

No, it doesn’t

D.

No, she doesn’t

Đáp án và lời giải    

Câu 19

_________is your house?

-It’s in Van Xuan village.

A.

Who

B.

What

C.

Where

D.

When

Đáp án và lời giải    

Câu 20

It’s nine o’clock__________.

A.

evening

B.

in evening

C.

in the evening

D.

in some evening

Đáp án và lời giải    

Câu 21

My little brother______to music every day.

A.

listens

B.

listen

C.

is listen

D.

are listen

Đáp án và lời giải    

Câu 22

What_______your mother do?

-She’s a nurse.

A.

doing

B.

to do

C.

do

D.

does

Đáp án và lời giải    

Câu 23

__________do you go to bed?

-I go to bed at 10.00 p.m.

A.

Why

B.

How

C.

When

D.

What

Đáp án và lời giải    

Câu 24

What_________do you often get up?

A.

o’clock

B.

clock

C.

times

D.

time

Đáp án và lời giải    

Câu 25

They have classes________7 a.m to 11.15 a.m

A.

from

B.

at

C.

in

D.

during

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Which word is the old one out?

A.

school

B.

coffee bar

C.

canteen

D.

restaurant

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Which of the following is not correct?

A.

at 9.00a.m

B.

at noon

C.

at Christmas

D.

at June

Đáp án và lời giải    

Câu 28

________do you have to day?

-Math and Geograpy.

A.

When

B.

What

C.

What time

D.

Who

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Nam likes sports. He often plays________after school.

A.

swimming

B.

physical exercises

C.

jogging

D.

volleyball

Đáp án và lời giải    

Câu 30

________Mr. Binh and Mr. Tuan engineers?

A.

Do

B.

Does

C.

Are

D.

Is

Đáp án và lời giải    

Câu 31

Is their school big________small?

A.

and

B.

so

C.

with

D.

or

Đáp án và lời giải    

Câu 32

Don’t_________up too late: You have a test tomorrow

A.

make

B.

stand

C.

remain

D.

stay

Đáp án và lời giải    

Câu 33

Can you________me your pencil?

A.

lend

B.

borrow

C.

do

D.

rent

Đáp án và lời giải    

Câu 34

Do you like playing badminton?

---------------

A.

Is so

B.

Much

C.

Yes, I do

D.

That’s all right.

Đáp án và lời giải    

Câu 35

What are those?

-They are________.

A.

my son his pencils

B.

my son pencils

C.

the pencils my son

D.

my son’s pencils

Đáp án và lời giải    

Câu 36

Let’s play chess________ dinner

A.

since

B.

after

C.

on

D.

for

Đáp án và lời giải    

Câu 37

My little brother__________a dog for his birthday.

A.

want

B.

enjoys

C.

wishes

D.

hopes

Đáp án và lời giải    

Câu 38

There’s no food in the house.

-It doesn’t_________

A.

care

B.

worry

C.

make anything

D.

matter

Đáp án và lời giải    

Câu 39

Mai’s afraid__________dogs.

A.

about

B.

from

C.

for

D.

of

Đáp án và lời giải    

Câu 40

How long does it________to walk to your school?

A.

want

B.

need

C.

take

D.

make

Đáp án và lời giải    

Câu 41

Don’t be late______your music lesson!

A.

on

B.

for

C.

take

D.

to

Đáp án và lời giải    

Câu 42

Do evening classes start at 7.00 p.m?

- ---------------

A.

Yes, they start

B.

Yes, they do

C.

No, they not start

D.

No, they aren’t start

Đáp án và lời giải    

Câu 43

The sun rises at 6.23 a.m. and________at 17.03 p.m.

A.

sets

B.

goes to bed

C.

puts away

D.

lies down

Đáp án và lời giải    

Câu 44

How often do you play tennis?

- -----------------------------

A.

Not very often

B.

Some times

C.

Sometime

D.

Every time

Đáp án và lời giải    

Câu 45

This is a famouse painting______Picasso.

A.

to

B.

up

C.

from

D.

by

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán