Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Consolidation 1 (Units 1 - 4)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 25/07/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

I ............................ pleased that you and your family are well.

A.

do

B.

Will be

C.

was

D.

am

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Hello, .....................is Westwood 738516

A.

Here

B.

That

C.

It

D.

This

Đáp án và lời giải    

Câu 3

What do you think for this new record?

A.

for

B.

 this

C.

What

D.

do

Đáp án và lời giải    

Câu 4

They say he has..................money.

A.

lots

B.

plenty

C.

 man

D.

a lot of

Đáp án và lời giải    

Câu 5

.......................is he? - He is a high school teacher.

A.

Who

B.

What

C.

Whom

D.

Which

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Jane is in class. She .................physics.

A.

studying

B.

studies

C.

 study

D.

 is studying

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Who is the girl talks to our teacher?

A.

to

B.

is

C.

who

D.

talks

Đáp án và lời giải    

Câu 8

I have a sister but....................brothers.

A.

none

B.

no

C.

some

D.

any

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Lan often goes to library when she is having time.

A.

goes

B.

when

C.

is having

D.

to

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

A.

pleasure

B.

please

C.

easy

D.

meat

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Could you like a drink? - That's very kind of you.

A.

like

B.

of

C.

That's

D.

Could

Đáp án và lời giải    

Câu 12

It's raining heavily. What a.....................day!

A.

long

B.

 wet

C.

hard

D.

 hot

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Will you come to my birthday....................?

A.

holiday

B.

festival

C.

 party

D.

dinner

Đáp án và lời giải    

Câu 14

 Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

capital

B.

class

C.

past

D.

 after

Đáp án và lời giải    

Câu 15

........................a nice weekend!

A.

Pass

B.

Spend

C.

Make

D.

 Have

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

break

B.

season

C.

steak

D.

 great

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Will you be................tomorrow evening?

A.

free

B.

happy

C.

 busy

D.

sad

Đáp án và lời giải    

Câu 18

A nurse looks after sick people in...................

A.

 supermarket

B.

 hospital

C.

factory

D.

bookshop

Đáp án và lời giải    

Câu 19

You can find magazines and newspaper in (1) the racks in (2) the middle.

A.

 can

B.

in (1)

C.

middle

D.

in (2)

Đáp án và lời giải    

Câu 20

How...............? - I am 60.

A.

old are you

B.

old you are

C.

 much old are you

D.

you are old

Đáp án và lời giải    

Câu 21

How.......................do you eat in a restaurant? Once a month.

A.

far

B.

 long

C.

often

D.

much

Đáp án và lời giải    

Câu 22

What is ..................in your schoolbag? - Oh, Nothing.

A.

these

B.

they

C.

 that

D.

those

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Her mother is a.....................She teaches in a primary school.

A.

nurse

B.

worker

C.

teacher

D.

cooker

Đáp án và lời giải    

Câu 24

What time....................back?

A.

is he coming

B.

he coming

C.

comes he

D.

he does come

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 fire

B.

first

C.

bird

D.

shirt

Đáp án và lời giải    

Câu 26

How far it is from here to the city post office?

A.

 it is

B.

How far

C.

to

D.

 from

Đáp án và lời giải    

Câu 27

What's your ...............subject, Lan? I like History.

A.

 like

B.

favorite

C.

 famous

D.

popular

Đáp án và lời giải    

Câu 28

When I'm away from home, I..............my parents very much.

A.

love

B.

miss

C.

look

D.

like

Đáp án và lời giải    

Câu 29

I like going swimming and fish in my free time.

A.

fish

B.

 in

C.

going

D.

free time

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Is your new house bigger..............your old house?

A.

as

B.

of

C.

than

D.

then

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán