Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Consolidation 2 (Units 5 - 8)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 26/07/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Who is the girl talks to our teacher?

A.

to

B.

is

C.

who

D.

talks

Đáp án và lời giải    

Câu 2

It's raining heavily. What a.....................day!

A.

long

B.

 wet

C.

hard

D.

 hot

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Will you be................tomorrow evening?

A.

free

B.

happy

C.

 busy

D.

sad

Đáp án và lời giải    

Câu 4

How.......................do you eat in a restaurant? Once a month.

A.

far

B.

 long

C.

often

D.

much

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Bill is good at drawings. His parents want him .............an artist.

A.

becomes

B.

become

C.

becoming

D.

to become

Đáp án và lời giải    

Câu 6

How much it is to mail a local letter in VietNam?

A.

How

B.

 in

C.

it is

D.

a local letter

Đáp án và lời giải    

Câu 7

....................is it from here? -It's only two or three kilometers.

A.

How far

B.

How long

C.

How much

D.

How often

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Tell me what you like doing on your vacation?

A.

 Tell

B.

doing

C.

on

D.

what

Đáp án và lời giải    

Câu 9

She can speak three..............: English, French, and Chinese.

A.

speeches

B.

words

C.

ways

D.

languages

Đáp án và lời giải    

Câu 10

In Electronics class, he learns to repair .................appliances.

A.

family

B.

house

C.

household

D.

home

Đáp án và lời giải    

Câu 11

So, when...................... you have a vacation?

A.

must

B.

will

C.

are

D.

should

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Mary goes to shool in the morning, In the afternoon, she works ................. at a bookshop.

A.

full time

B.

part time

C.

all time

D.

whole time

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Lan doesn't like reading, but she sometimes reading comic books.

A.

comic books

B.

but

C.

reading

D.

like

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

road

B.

coat

C.

boat

D.

broad

Đáp án và lời giải    

Câu 15

He is .....................player of all.

A.

 the best

B.

a well

C.

a good

D.

the better

Đáp án và lời giải    

Câu 16

.....................does that take? - About two hours each day. 

A.

How long

B.

How much

C.

How

D.

When

Đáp án và lời giải    

Câu 17

When do you ................................ the New Year?

A.

celebrate

B.

 join

C.

get

D.

greet

Đáp án và lời giải    

Câu 18

We always need more players. Why don't you come ...................?

A.

along

B.

with

C.

on

D.

 in

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Hurry up, or you'll be late..................school

A.

at

B.

to

C.

with

D.

for

Đáp án và lời giải    

Câu 20

would like to make a three-minutes call to Ha Noi.

A.

to

B.

would

C.

minutes

D.

to make

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

brown

B.

know

C.

how

D.

town

Đáp án và lời giải    

Câu 22

.................... is it from Hue to Ha Noi, by coach? - It's about 680 km

A.

How many

B.

How much

C.

How long

D.

How far

Đáp án và lời giải    

Câu 23

He is not very active, he watching TV most of the time.

A.

is not

B.

most

C.

the time

D.

watching

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Take a rain coat. It often ................in June

A.

us raining

B.

rains

C.

rain

D.

to rain

Đáp án và lời giải    

Câu 25

.............beautiful dress! How much is it?

A.

How

B.

What a

C.

How much

D.

What

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Ba is the president of the stamp collector club.

A.

the president

B.

 is

C.

club

D.

collector

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Jack is ...............school now. Today is Monday.

A.

in

B.

on

C.

at

D.

of

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

mouth

B.

loud

C.

you

D.

about

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Thank you for invite me. I will be on time.

A.

on time

B.

Thank

C.

 invite

D.

will

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Nga likes acting. She is a/an ........................ of the school theater group.

A.

person

B.

member

C.

player

D.

actor

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán