Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 kiểm tra 1 tiết Consolidation 3 (Units 9 - 12)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 25/07/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Dr Lai fills the…………………….in his tooth.

A.

leak (3)

B.

 cavity (2)

C.

All (1) (2) (3)

D.

break (1)

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

gave

B.

tape

C.

date

D.

 map

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Stand straight please nurse wants…………………your height.

A.

measure

B.

measured

C.

to measure

D.

measuring

Đáp án và lời giải    

Câu 4

I hate carrots-and I don't like peas,……………..

A.

either

B.

neither

C.

so

D.

too

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

work

B.

fork

C.

born

D.

pork

Đáp án và lời giải    

Câu 6

 Remember…………………….a little salt to the spinach.

A.

to move

B.

to take

C.

to have

D.

to add

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Oh, you were sick. How……………… you today?

A.

did

B.

are

C.

do

D.

were

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Coughing and sneezing are …………………..of a cold.

A.

 symptoms

B.

signs

C.

signals

D.

measures

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

both

B.

not

C.

 stop

D.

drop

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Don’t eat too many fat sugar and salt.

A.

salt

B.

eat

C.

fat

D.

many

Đáp án và lời giải    

Câu 11

She cannot put the jeans on because they are too.....................

A.

thin

B.

 strict

C.

narrow

D.

 tight

Đáp án và lời giải    

Câu 12

.........................I come to the airport with you? That would be nice.

A.

Do

B.

Could

C.

 Shall

D.

 Would

Đáp án và lời giải    

Câu 13

I have a pain in my head. I have a…………………..

A.

toothache

B.

headache

C.

earache

D.

backache

Đáp án và lời giải    

Câu 14

They told we to come and see them when we had time.

A.

we

B.

 see

C.

had

D.

to come

Đáp án và lời giải    

Câu 15

feel terrible! I have an awfully stomachache.

A.

feel

B.

awfully

C.

stomachache

D.

terrible

Đáp án và lời giải    

Câu 16

................my advice and you will be healthy.

A.

Follow

B.

Have

C.

Get

D.

Do

Đáp án và lời giải    

Câu 17

She told me to wash and ironing my own clothes.

A.

ironing

B.

told

C.

my

D.

own

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

these

B.

scence

C.

bed

D.

free

Đáp án và lời giải    

Câu 19

What did you do the last time you have a cold?

A.

last time

B.

do

C.

did

D.

have

Đáp án và lời giải    

Câu 20

The nurse told Hoa to go back from the waiting room.

A.

waiting room

B.

to go

C.

from

D.

told

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Oh, I hate the......................of the drill. It's very loud.

A.

noise

B.

sound

C.

 shout

D.

voice

Đáp án và lời giải    

Câu 22

don’t have to get up early tomorrow because it was a holiday.

A.

don’t

B.

get up

C.

because

D.

was

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 forced

B.

wanted

C.

stopped

D.

worked

Đáp án và lời giải    

Câu 24

You………………….stay inside at recess. It’s cold outside.

A.

ought

B.

would

C.

have

D.

should

Đáp án và lời giải    

Câu 25

The dentist was kind but Minh felt………………..

A.

both (1) và (2)

B.

nervous (1)

C.

happy (3)

D.

worried (2)

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Could you tell me where the nearest..............................is? I want to get some medicine.

A.

post office

B.

newsagent

C.

bookstore

D.

drugstore

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Hoa's mother wants her look after herself.

A.

look

B.

after

C.

herself

D.

wants

Đáp án và lời giải    

Câu 28

You're right I'll come and ask her.......................my tooth

A.

to fix

B.

to take

C.

to pull

D.

 to get

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại. 

A.

write

B.

 wine

C.

drive

D.

wind

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Minh is always afraid………………going to the dentist’s.

A.

with

B.

from

C.

 in

D.

of

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán