Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp môn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 6 (PLACES )

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 45 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 14/07/2014
60 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Which word contains the sound/i:/?

A.

beautiful

B.

between

C.

children

D.

hospital

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Maria is _________home all day.

A.

at

B.

on

C.

in

D.

between

Đáp án và lời giải    

Câu 3

The bank is ________to the supermarket.

A.

behind

B.

opposite

C.

in front of

D.

next

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Which sentence is correct?

A.

Drugstore is between hospital and restaurant.

B.

The drugstore between the hospital and the restaurant.

C.

Drugstore is between hospital with restaurant.

D.

There is a drugstore between the hospital and the restaurant.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

_________

- There’s a television in the living room.

A.

Is the living room big?

B.

What’s there in the living room?

C.

Is your television big or small?

D.

How many room are there is your house?

Đáp án và lời giải    

Câu 6

How many syllables are there in the word village?

A.

two

B.

three

C.

four

D.

five

Đáp án và lời giải    

Câu 7

________the left of the house, there are tall trees.

A.

With

B.

At

C.

To

D.

In

Đáp án và lời giải    

Câu 8

_________theaters are there in your town?

-There are two

A.

Where

B.

How many

C.

How

D.

What

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Which sentence is correct?

A.

Tom’s sister work in a big factory.

B.

The sister of Tom’s works in big factory

C.

Tom’s sister work in a big factory.

D.

Sister of Tom work in a big factory.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

__________are they?

-They’re Tom and Susan.

A.

How many

B.

Who

C.

What

D.

Where

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Look at_______ boy over there.

A.

this

B.

that

C.

these

D.

those

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Which word is the odd one out?

A.

milk

B.

fish

C.

sheep

D.

cow

Đáp án và lời giải    

Câu 13

_____ children study very hard.

A.

This

B.

That

C.

These

D.

A&C

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Replace the underlined group of words with an appropriate pronoun.I have two sons and one daughter. I love my sons and daughter very much.

A.

it

B.

his

C.

her

D.

them

Đáp án và lời giải    

Câu 15

----------

-We have Geography on Saturday.

A.

What do we have on Saturday?

B.

When do we have Geography?

C.

Do me like Geography?

D.

A &B

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Is________your brother in that car?

A.

this

B.

that

C.

these

D.

those

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Which word is the one out?

A.

Where

B.

between

C.

under

D.

opposite

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Jim and John come________Manchester.

A.

on

B.

from

C.

in

D.

at

Đáp án và lời giải    

Câu 19

_________grade is Mai in?

-She’s in grade 6

A.

Where

B.

Which

C.

How

D.

How many

Đáp án và lời giải    

Câu 20

_________

-He’s my best friend

A.

What does he

B.

Which

C.

How

D.

How many

Đáp án và lời giải    

Câu 21

My father plants a lot of flowers _______ the garden.

A.

on

B.

at

C.

in

D.

under

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Is _______ your computer?

A.

the

B.

this

C.

these

D.

A & B

Đáp án và lời giải    

Câu 23

The hotel is between the bank _______ the post office

A.

with

B.

from

C.

and

D.

across

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Which word has four syllables?

A.

beautiful

B.

supermarket

C.

moutain

D.

restaurant

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Do you have any pictures _______ your bedroom?

A.

in

B.

on

C.

up

D.

over

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Which sentence is correct?

A.

Our house have no yard.

B.

Our house hasn’t got a yard.

C.

Our house doesn’t have a yard.

D.

B & C

Đáp án và lời giải    

Câu 27

We live in a house ______ a lake .

A.

near

B.

in front

C.

between

D.

next

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Is there a cinema _______ the neighborhood?

A.

under

B.

in

C.

over

D.

opposite

Đáp án và lời giải    

Câu 29

How many syllables are there in the word cinema ?

A.

two

B.

three

C.

four

D.

five

Đáp án và lời giải    

Câu 30

I watch TV _______

A.

every night

B.

everynight

C.

a night

D.

the night

Đáp án và lời giải    

Câu 31

– Is there a stadium in your city ?

_ _______

A.

Yes, it is

B.

Yes, it has

C.

Yes, it does

D.

Yes, there is.

Đáp án và lời giải    

Câu 32

-______ is behind the house?

- The garden.

A.

What

B.

Where

C.

Who

D.

Whose

Đáp án và lời giải    

Câu 33

My father ______ for a bank.

A.

work

B.

working

C.

works

D.

to work

Đáp án và lời giải    

Câu 34

Which word is the odd one out?

A.

biscuit

B.

breakfast

C.

lunch

D.

dinner

Đáp án và lời giải    

Câu 35

Which word contains a different sound from the others?

A.

butter

B.

put

C.

sugar

D.

push

Đáp án và lời giải    

Câu 36

Which word contains the sound  /e/ ?

A.

great

B.

bread

C.

break

D.

steak

Đáp án và lời giải    

Câu 37

How many people ______ at the bus stop?

A.

is it

B.

is there

C.

are they

D.

are there

Đáp án và lời giải    

Câu 38

There’s someone ______ the door.

A.

in

B.

at

C.

on

D.

under

Đáp án và lời giải    

Câu 39

There aren’t ______ tall trees in the garden.

A.

some

B.

any

C.

a

D.

an

Đáp án và lời giải    

Câu 40

She goes ______ the lectures from 8.00 am to 10.30 am

A.

from

B.

to

C.

until

D.

during

Đáp án và lời giải    

Câu 41

There’s a bookstore ______ the museum.

A.

next

B.

near

C.

opposite

D.

B & C

Đáp án và lời giải    

Câu 42

The computer company ______ information to me by e-mail.

A.

sends

B.

works

C.

receives

D.

puts

Đáp án và lời giải    

Câu 43

Which word is the odd one out?

A.

thirtieth

B.

second

C.

fourteen

D.

eleventh

Đáp án và lời giải    

Câu 44

There ______some milk in the fridge.

A.

is

B.

are

C.

has

D.

have

Đáp án và lời giải    

Câu 45

-I’m very tired.

-______

A.

Also me

B.

Me too

C.

For me the same

D.

I also

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán