Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp môn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 6 (PLACES )

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 45 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 14/07/2014
60 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Which word contains the sound/i:/?

A.

beautiful

B.

between

C.

children

D.

hospital

Chi tiết

Câu 2

Maria is _________home all day.

A.

at

B.

on

C.

in

D.

between

Chi tiết

Câu 3

The bank is ________to the supermarket.

A.

behind

B.

opposite

C.

in front of

D.

next

Chi tiết

Câu 4

Which sentence is correct?

A.

Drugstore is between hospital and restaurant.

B.

The drugstore between the hospital and the restaurant.

C.

Drugstore is between hospital with restaurant.

D.

There is a drugstore between the hospital and the restaurant.

Chi tiết

Câu 5

_________

- There’s a television in the living room.

A.

Is the living room big?

B.

What’s there in the living room?

C.

Is your television big or small?

D.

How many room are there is your house?

Chi tiết

Câu 6

How many syllables are there in the word village?

A.

two

B.

three

C.

four

D.

five

Chi tiết

Câu 7

________the left of the house, there are tall trees.

A.

With

B.

At

C.

To

D.

In

Chi tiết

Câu 8

_________theaters are there in your town?

-There are two

A.

Where

B.

How many

C.

How

D.

What

Chi tiết

Câu 9

Which sentence is correct?

A.

Tom’s sister work in a big factory.

B.

The sister of Tom’s works in big factory

C.

Tom’s sister work in a big factory.

D.

Sister of Tom work in a big factory.

Chi tiết

Câu 10

__________are they?

-They’re Tom and Susan.

A.

How many

B.

Who

C.

What

D.

Where

Chi tiết

Câu 11

Look at_______ boy over there.

A.

this

B.

that

C.

these

D.

those

Chi tiết

Câu 12

Which word is the odd one out?

A.

milk

B.

fish

C.

sheep

D.

cow

Chi tiết

Câu 13

_____ children study very hard.

A.

This

B.

That

C.

These

D.

A&C

Chi tiết

Câu 14

Replace the underlined group of words with an appropriate pronoun.I have two sons and one daughter. I love my sons and daughter very much.

A.

it

B.

his

C.

her

D.

them

Chi tiết

Câu 15

----------

-We have Geography on Saturday.

A.

What do we have on Saturday?

B.

When do we have Geography?

C.

Do me like Geography?

D.

A &B

Chi tiết

Câu 16

Is________your brother in that car?

A.

this

B.

that

C.

these

D.

those

Chi tiết

Câu 17

Which word is the one out?

A.

Where

B.

between

C.

under

D.

opposite

Chi tiết

Câu 18

Jim and John come________Manchester.

A.

on

B.

from

C.

in

D.

at

Chi tiết

Câu 19

_________grade is Mai in?

-She’s in grade 6

A.

Where

B.

Which

C.

How

D.

How many

Chi tiết

Câu 20

_________

-He’s my best friend

A.

What does he

B.

Which

C.

How

D.

How many

Chi tiết

Câu 21

My father plants a lot of flowers _______ the garden.

A.

on

B.

at

C.

in

D.

under

Chi tiết

Câu 22

Is _______ your computer?

A.

the

B.

this

C.

these

D.

A & B

Chi tiết

Câu 23

The hotel is between the bank _______ the post office

A.

with

B.

from

C.

and

D.

across

Chi tiết

Câu 24

Which word has four syllables?

A.

beautiful

B.

supermarket

C.

moutain

D.

restaurant

Chi tiết

Câu 25

Do you have any pictures _______ your bedroom?

A.

in

B.

on

C.

up

D.

over

Chi tiết

Câu 26

Which sentence is correct?

A.

Our house have no yard.

B.

Our house hasn’t got a yard.

C.

Our house doesn’t have a yard.

D.

B & C

Chi tiết

Câu 27

We live in a house ______ a lake .

A.

near

B.

in front

C.

between

D.

next

Chi tiết

Câu 28

Is there a cinema _______ the neighborhood?

A.

under

B.

in

C.

over

D.

opposite

Chi tiết

Câu 29

How many syllables are there in the word cinema ?

A.

two

B.

three

C.

four

D.

five

Chi tiết

Câu 30

I watch TV _______

A.

every night

B.

everynight

C.

a night

D.

the night

Chi tiết

Câu 31

– Is there a stadium in your city ?

_ _______

A.

Yes, it is

B.

Yes, it has

C.

Yes, it does

D.

Yes, there is.

Chi tiết

Câu 32

-______ is behind the house?

- The garden.

A.

What

B.

Where

C.

Who

D.

Whose

Chi tiết

Câu 33

My father ______ for a bank.

A.

work

B.

working

C.

works

D.

to work

Chi tiết

Câu 34

Which word is the odd one out?

A.

biscuit

B.

breakfast

C.

lunch

D.

dinner

Chi tiết

Câu 35

Which word contains a different sound from the others?

A.

butter

B.

put

C.

sugar

D.

push

Chi tiết

Câu 36

Which word contains the sound  /e/ ?

A.

great

B.

bread

C.

break

D.

steak

Chi tiết

Câu 37

How many people ______ at the bus stop?

A.

is it

B.

is there

C.

are they

D.

are there

Chi tiết

Câu 38

There’s someone ______ the door.

A.

in

B.

at

C.

on

D.

under

Chi tiết

Câu 39

There aren’t ______ tall trees in the garden.

A.

some

B.

any

C.

a

D.

an

Chi tiết

Câu 40

She goes ______ the lectures from 8.00 am to 10.30 am

A.

from

B.

to

C.

until

D.

during

Chi tiết

Câu 41

There’s a bookstore ______ the museum.

A.

next

B.

near

C.

opposite

D.

B & C

Chi tiết

Câu 42

The computer company ______ information to me by e-mail.

A.

sends

B.

works

C.

receives

D.

puts

Chi tiết

Câu 43

Which word is the odd one out?

A.

thirtieth

B.

second

C.

fourteen

D.

eleventh

Chi tiết

Câu 44

There ______some milk in the fridge.

A.

is

B.

are

C.

has

D.

have

Chi tiết

Câu 45

-I’m very tired.

-______

A.

Also me

B.

Me too

C.

For me the same

D.

I also

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam