Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi MICROSOFT ACCESS (2)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhât 20/06/2014
20 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Các ký tự không thể đặt tên cho Field là

A.

Dấu .

B.

Dấu [

C.

Dấu !

D.

Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Trên dữ liệu Date/Time, ta có thể thực hiện các phép toán

A.

Cộng, trừ

B.

Nhân, chia

C.

So sánh : <>,>=,<=,>=,<=

D.

Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Qui định nhập kiểu Text tự động đổi thành chữ thường sử dụng mã Fomat là

A.

>

B.

<

C.

@

D.

&

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Khẳng định nào sau đây sai

A.

Tên trường (Field) có tối đa 64 ký tự

B.

Trong một Table có thể có 2 trường trùng nhau

C.

Tên trường có thể có ký tự &

D.

Tên trường có thể có ký tự (

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Khẳng định nào sau đây đúng

A.

Trường kiểu Byte có thể chứa -25

B.

Trường kiểu Integer có thể chứa -32768

C.

Trường kiểu Double có thể chứa 1.78c00

D.

Trường kiểu Text có thể chứa 256 chữ cái

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Trong Form, muốn không hiển thị hộp điều khiển góc trên bên phải của Form thì chọn thuộc tính nào

A.

Close Button: No

B.

Close Button: No

C.

Min/Max Button: None

D.

Cả hai câu (A), (C) đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Khi tạo các điều khiển: Option Button, Check Box, Toggle Button dạng gắn kết thì thuộc tính Control Source của điều khiển

A.

Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Number

B.

Tùy thuộc người sử dụng

C.

Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Yes/No

D.

Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Text

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Giả sử hai bảng có quan hệ 1-n với nhau, muốn xóa mẫu tin trên bảng cha (bảng 1) sao cho các mẫu tin có quan hệ ở bảng con (bảng n) cũng tự động xóa theo, thì trong liên kết (Relationship) của hai bảng này ta chọn

A.

Cascade Update Related Fields

B.

Enforce Referential Integrity

C.

Không thể thực hiện được

D.

Cascade Delete Related Records

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Để tạo nút lệnh (Command Button) bằng Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại hành động nào sau đây

A.

Record Operations, Add New Record

B.

Record Navigation, New Record

C.

Record Navigation, Add New Record

D.

Go to Record, New

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Muốn nối thêm dữ liệu từ Table hoặc Query vào cuối một Table khác, ta sử dụng

A.

Append Query

B.

Make Table Query

C.

Update Query

D.

Crosstab Query

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Điều khiển TONG là một biểu thức dùng để tính tổng số nhân viên nằm trong vùng Form Footer của Form, muốn xem được kết quả của biểu thức này ta phải hiển thị Form ở chế độ nào

A.

Datasheet View

B.

Design View

C.

Form View

D.

Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Tìm ra biểu thức cho kết quả TRUE trong các biểu thức sau

A.

“ABC” Like “A*”

B.

“A*” Like “ABC”

C.

“ABC” Like “C*”

D.

“ABC” Like “*A*”

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Giả sử biểu thức [X] In(5,7) cho kết quả là TRUE, giá trị của X chỉ có thể là

A.

5

B.

5 ; 6 ; 7

C.

5 ; 7

D.

7

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Để khi xem Form, không thể thay đổi kích thước của Form thì trong thuộc tính Border Style của Form chọn

A.

Thin

B.

Sizable

C.

Dialog

D.

Cả hai câu (A), (C) đúng

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Để tạo nút lệnh Command Button bằng Wizard cho phép tìm mẫu tin, ta chọn lệnh nào sau đây

A.

Record Navigation, Find Record

B.

Record Navigation, Find Next

C.

Record Operations, Find Record

D.

Record Operations, Find Record

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán