Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi Môn hoá học Phần 1 Phương pháp bảo toản khối lượng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 06/11/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa ñủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn 
dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 

 

A.

17,80 gam

B.

18,24 gam

C.

16,68 gam

D.

18,38 gam

Chi tiết

Câu 2

Cho hỗn hợp gồm ba kim loại A, B, C có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lít khí H2 ( đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là

A.

7,549g

B.

7,594g

C.

7,495g

D.

7,945g

Chi tiết

Câu 3

Hoà tan hoàn toàn 3,9 gam kali vào 36,2 gam nước thu được dung dịch có nồng độ

A.

15,47%.

B.

13,97%.

C.

14,0%

D.

4,04%.

Chi tiết

Câu 4

Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp \(CuSO_4\) và KCl với điện cực trơ đến khi thấy khí bắt đầu thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng lại thấy có 448 ml khí (đktc) thoát ra ở anot. Dung dịch  sau điện phân có thể hoà tan tối đa 0,8 gam MgO. Khối lượng dung dịch sau điện phân đã giảm bao nhiêu gam (coi lượng \(H_2O\) bay hơi là không đáng kể) ?

A.

2,7

B.

1,03

C.

2,95

D.

2,89

Chi tiết

Câu 5

Cho 50 gam dung dịch \(BaCl_2\) 20,8 % vào 100 gam dung dịch \(Na_2CO_3\), lọc bỏ kết tủa được dung dịch X. Tiếp tục cho 50 gam dung dịch \(H_2SO_4\) 9,8% vào dung dịch X thấy ra 0,448 lít khí (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ % của dung dịch \(Na_2CO_3\) và khối lượng dung dịch thu được sau cùng là:

A.

8,15% và 198,27 gam

B.

7,42% và 189,27 gam

C.

6,65% và 212,5 gam

D.

7,42% và 286,72 gam

Chi tiết

Câu 6

X là một a - aminoaxit, phân tử chứa một nhóm -\(NH_2\) và một nhóm -COOH. Cho 0,89 gam X phản ứng vừa đủ với HCl thu được 1,255 gam muối. Công thức tạo ra của X là:

A.

CH2 =C(NH2)-COOH

B.

H2N-CH=CH-COOH

C.

CH3-CH(NH2)-COOH

D.

H2N-CH2-CH2-COOH

Chi tiết

Câu 7

Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:

A.

\(CH_3OH\)\(C_2H_5OH\)

B.

\(C_2H_5OH\)\(C_3H_7OH\)

C.

\(C_3H_5OH\)\(C_4H_7OH\)

D.

\(C_3H_7OH\)\(C_4H_9OH\)

Chi tiết

Câu 8

Trùng hợp 1,680 lít propilen (đktc) với hiệu suất 70%, khối lượng polime thu được là: 

A.

3,150 gam

B.

2,205 gam

C.

4,550 gam

D.

1,850 gam

Chi tiết

Câu 9

Cho 3,60 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là:

A.

\(C_2H_5COOH\)

B.

\(CH_3COOH\)

C.

HCOOH

D.

\(C_3H_7COOH\)

Chi tiết

Câu 10

Nung 14,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2 được 7,6 gam chất rắn và khí X. Dẫn toàn bộ lượng khí X vào 100ml dung dịch KOH 1M thì khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

A.

15 gam

B.

10 gam

C.

6,9 gam

D.

5 gam

Chi tiết

Câu 11

Nhiệt phân hoàn toàn M gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hàm lượng % của CaCO3 trong X là:

A.

6,25%

B.

8,62%

C.

50,2%

D.

62,5%

Chi tiết

Câu 12

Đun 27,6 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC (H=100%) được 22,2 gam hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Số mol mỗi ete trong hỗn hợp là:

A.

0,3

B.

0,1

C.

0,2

D.

0,5

Chi tiết

Câu 13

Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol chất hữu cơ X cần 1,12 lít O2 (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm thu được qua bình 1 đựng P2O5 khan và bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 0,9 gam, bình 2 tăng 2,2 gam. Công thức phân tử của X là:

A.

C2H4O

B.

C3H6O

C.

C3H6O2

D.

C2H4O2

Chi tiết

Câu 14

Cho 20,2 gam hỗn hợp 2 ancol tác dụng vừa đủ với K thấy thoát ra 5,6 lít H2(đktc) và khối lượng muối thu được là:

A.

39,2 gam

B.

29,4 gam

C.

32,9 gam

D.

31,6 gam

Chi tiết

Câu 15

Xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức được 1 muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam Z cần 5,04 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 sinh ra nhiều hơn lượng nước là 1,2 gam. Nung muối Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối hơi đối với H2 là 8. Công thức cấu tạo của X là:

A.

C2H5COOCH3

B.

CH3COOCH3

C.

HCOOCH3

D.

CH3COOC2H5

Chi tiết

Câu 16

Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam một axit cacboxylic X đơn chức thu được 4,48lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Số mol của X là:

A.

0,01mol

B.

0,02 mol

C.

0,02 mol

D.

0,05 mol

Chi tiết

Câu 17

Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp X gồm propan, buten-2, axetilen thu được 47,96 gam CO2  và  21,42 gam H2O. Giá trị X là:

A.

15,46

B.

12,46

C.

11,52

D.

20,15

Chi tiết

Câu 18

 Đun nóng 5,14 gam hỗn hợp khí X gồm metan, hiđro và một ankin với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch brom dư thu được 6,048 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối đối với hiđro bằng 8. Độ tăng khối lượng dung dịch brom là: 

A.

0,82 gam

B.

 1,62 gam 

C.

 4,6 gam 

D.

 2,98 gam

Chi tiết

Câu 19

 Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl dư được 4,48 lít (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì lượng muối khan thu được là

A.

 23,1 gam 

B.

46,2 gam 

C.

70,4 gam 

D.

32,1 gam 

Chi tiết

Câu 20

Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít khí NO (sản phảm khử duy nhất) và dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì lượng muối khan thu được là bao nhiêu?   

A.

77,1 gam 

B.

71,7 gam 

C.

17,7 gam 

D.

53,1 gam 

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam