Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi môn toán lớp 7 chương hàm số và đồ thị

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 01/08/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn câu trả lời đúng

Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :

A.

0

B.

1

C.

-1

D.

Hoành độ

Chi tiết

Câu 2

Hàm số y \(y = -{2 \over 3} x\) nhận giá trị dương khi 

A.

x = 0  

B.

x < 0 

C.

x >  0

D.

Không xác định 

Chi tiết

Câu 3

Chọn câu trả lời đúng

Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là :
A.

24

B.

48

C.

12

D.

21

Chi tiết

Câu 4

Một ô tô đi từ A đến B hết 12h. Nếu ô tô đi với vận tốc bằng 1,2 lần vận tốc cũ thì ô tô đó đi từ A đến B hết:

A.

2 giờ  

B.

14,4 giờ   

C.

10 giờ  

D.

6 giờ 

Chi tiết

Câu 5

Cho bảng giá trị : 

Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức 

 

 

A.

y = 3|x|   

B.

y = -3. |x |

C.

y= 3x  

D.

y = - 3x  

Chi tiết

Câu 6

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị của y là 

A.

-10

B.

-7

C.

-2,5

D.

-3

Chi tiết

Câu 7

Chọn câu trả lời đúng.

Cho biết 3m dây kẽm nặng 90 gam; x m dây kẽm như vậy nặng y gam. Biểu diễn y theo x là 

A.

y = 3x

B.

 y =  30 x

C.

x = 30y    

D.

\(y = {1 \over 30} x\)

Chi tiết

Câu 8

Cho hàm số y = f (x) = - 3x . Hai điểm M, N thuộc đồ thị hàm số 

A.

Nếu M có hoành độ là -1 thì tung độ của điểm M là -3

B.

Đường thẳng MN đi không qua gốc tọa độ O

C.

Đường thẳng MN đi qua gốc tọa độ O

D.

Nếu N có tung độ là -2 thì hoành độ của điểm N là \(-{2 \over 3}\)

Chi tiết

Câu 9

Chọn câu trả lời đúng. Cho hàm số y = f (x) = 2x2  +3 . Ta có :

A.

f (1)  = 7

B.

f (-1) = 1 

C.

f(-2) = 11 

D.

f (0) = 5

Chi tiết

Câu 10

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Giá trị của ô trống trong bảng.

 

A.

\(2 \over 3\)

B.

-2

C.

-6

D.

\(-2 \over 3\)

Chi tiết

Câu 11

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = - 6   thì y = 8 

                    Giá trị của y = 12 khi x  bằng:

A.

-16

B.

4

C.

-4

D.

16

Chi tiết

Câu 12

Chọn câu trả lời đúng

12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau ) 
A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Chi tiết

Câu 13

Chọn câu trả lời đúng

Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại? 
A.

78

B.

72

C.

74

D.

76

Chi tiết

Câu 14

Chọn câu trả lời đúng.

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b (a;b ≠ 0 ) thì: 
A.

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ ab

B.

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ  

C.

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ  

D.

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ a

Chi tiết

Câu 15

Chọn bảng các giá trị mà đại lượng y là hàm số của đại lượng x

2
A.

Bảng 4 

B.

Bảng 1

C.

Bảng 3

D.

Bảng 2

Chi tiết

Câu 16

Chọn câu trả lời đúng

Đồ thị hàm số y = a x ( a khác 0) là : 
A.

Đi qua gốc tọa độ  

B.

Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ          

C.

Một đường cong

D.

Một đường thẳng  

Chi tiết

Câu 17

Chọn câu trả lời đúng.

Các máy cày có cùng năng suất cày trên các cánh đồng có cùng diện tích thì : 

A.

Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc 

 

B.

Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy 

C.

Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc 

D.

Chi tiết

Câu 18

Chọn câu trả lời đúng:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 5 thì y = 15 . Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

A.

10

B.

1/3

C.

3

D.

75

Chi tiết

Câu 19

Chọn câu trả lời đúng

Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là :
A.

24

B.

12

C.

48

D.

21

Chi tiết

Câu 20

Cho biết 4 người làm cỏ trên 1 cánh đồng hết 6 giờ. Với cùng năng suất như thế 8 người làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu giờ 

A.

12giờ 

B.

4giờ 

C.

3giờ 

D.

8giờ 

Chi tiết

Câu 21

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau . Biết rằng  x = 0,4  thì y = 15.

 Khi x = 6 thì y  bằng :

A.

1

B.

6

C.

0,6

D.

0

Chi tiết

Câu 22

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau  Hãy chọn câu trả lời sai  

A.

 y = mx ( m là hằng số, m ≠ 0 )

B.

 x =   ( m là hằng số, m ≠ 0 )

C.

xy = m ( m là hằng số, m ≠ 0 )  

D.

y =   ( m là hằng số, m ≠ 0 ) 

Chi tiết

Câu 23

Chọn câu trả lời đúng.

Học sinh khối 7 tham gia trồng ba loại cây : phượng ,bạch đàn, phi lao. Số cây phượng , bạch đàn, phi lao tỉ lệ với các số 2; 3; 5 . Biết hai lần số cây phượng cộng với ba lần số bạch đàn thì nhiều hơn số phi lao là 48 cây . Số cây phượng đã trồng được là

A.

24

B.

40

C.

30

D.

16

Chi tiết

Câu 24

Bốn đội máy cày làm việc trên 4 cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ 3 hoàn thành công việc trong 10 ngày, đội thứ tư hoàn thành công việc trong 12 ngày. Biết tổng số máy của 4 đội là 36 máy (cùng năng suất). Chọn câu trả lời đúng

A.

Số máy của đội thứ nhất là: 15 máy 

B.

 Số máy của đội thứ nhất là: 6 máy 

C.

Số máy của đội thứ nhất là: 5 máy 

D.

Số máy của đội thứ nhất là: 10 máy 

Chi tiết

Câu 25

Chọn câu trả lời đúng

Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, Biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I ? 
A.

42

B.

39

C.

40

D.

41

Chi tiết

Câu 26

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = 10  thì y = 6 . Hệ số tỉ lệ a là

A.

\(3 \over 5\)

B.

\(5 \over 3\)

C.

60

D.

40

Chi tiết

Câu 27

Chọn câu trả lời đúng.

Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ;  c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng

A.

8 : 12 : 15 : 13 

B.

4 : 12 : 6 : 7 

C.

16 : 24 : 30 : 35 

D.

16 : 24 : 32 : 35 

Chi tiết

Câu 28

Cho điểm A (a; - 0,2 ) thuộc đồ thị hàm số y = 4x . Ta có :

A.

a = -1

B.

a = - 0,005     

C.

 a = - 0,05     

D.

a = - 0,5        

Chi tiết

Câu 29

Chọn câu trả lời đúng

12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau ) 
A.

4

B.

2

C.

5

D.

3

Chi tiết

Câu 30

Chọn câu trả lời đúng

Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3  . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam . Thanh thứ nhất nặng : 
A.

322gam 

B.

232gam 

C.

626gam

D.

266gam

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam