Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi thử THPT Bình Giang lần 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 09/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

She has just bought _________ .

A.

a Swiss beautiful brand-new watch

B.

a Swiss brand-new beautiful watch

C.

a brand-new beautiful Swiss watch

D.

a beautiful brand-new Swiss watch

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Stay out of this problem and do not interfere, please! It's none of your _________ !

A.

work

B.

Job

C.

business

D.

action

Đáp án và lời giải    

Câu 3

The bad weather caused serious damage to the crop. If only it _________ warmer.

A.

was

B.

were

C.

has been

D.

had been

Đáp án và lời giải    

Câu 4

The discovery was a major __________ for research workers.

A.

break-in

B.

breakout

C.

breakthrough

D.

breakdown

Đáp án và lời giải    

Câu 5

By 1820, there were over sixty steamboats on the Mississippi river, _________ were quite luxurious.

A.

which of many

B.

many of them

C.

many of which

D.

many of that

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Although they are identical twins, their teacher can easily _________ between them.

A.

identify

B.

select

C.

differ

D.

distinguish

Đáp án và lời giải    

Câu 7

He never _________ his word.

A.

goes back on

B.

puts up with

C.

makes up for

D.

goes down with

Đáp án và lời giải    

Câu 8

_________ of applicants for this job _________ very big.

A.

The number /is

B.

A number /is

C.

A number /are

D.

The number /are

Đáp án và lời giải    

Câu 9

The villagers strongly recommend that a new school _________ immediately.

A.

must be built

B.

is going to be built

C.

be built

D.

will be built

Đáp án và lời giải    

Câu 10

In today's paper it _________ that we shall have an election this year.

A.

says

B.

admits

C.

expresses

D.

proposes

Đáp án và lời giải    

Câu 11

_________ percent in the population of Canada speak English?

A.

How many

B.

How much

C.

What

D.

Which

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Please cut my hair _________ the style in this magazine.

A.

the same length as

B.

the same long as

C.

the same length like

D.

the same long like

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Who was the last one  _________ the classroom yesterday?

A.

to leave

B.

left

C.

leaving

D.

had left

Đáp án và lời giải    

Câu 14

-"_________ "        “Yeah, down this street, on the left”

A.

Is there a station near here?

B.

How often does the train come?

C.

Is this a train station?

D.

Would you like to go by train?

Đáp án và lời giải    

Câu 15

A: “I am sorry. I broke the vase.” 

B: “ _________ .”

A.

OK. Go ahead

B.

Yes, certainly

C.

Don't worry. Things break.

D.

I'd rather not.

Đáp án và lời giải    

Câu 16

_________ of half- starving wolves were roaming the snow- covered countryside.

A.

Herds

B.

Flocks

C.

Packs

D.

Swarms

Đáp án và lời giải    

Câu 17

“I understand you don't like opera._________, I go at least once a month.”

A.

In contrast

B.

On contrast

C.

In the contrast

D.

On the contrast

Đáp án và lời giải    

Câu 18

– “Goodbye, Susie!”  “ __________ !”

A.

So so

B.

The same

C.

Yeah

D.

So long

Đáp án và lời giải    

Câu 19

: -“Don't fail to send your parents my regards.”  -“ _________ ”

A.

You're welcome

B.

Good idea, thanks

C.

Thanks, I will

D.

It's my pleasure

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán