Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2

; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 29/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

He suddenly saw Sue _________ the room. He pushed his way_________ the crowd of people to get to her.

A.

across/through

B.

over/through

C.

across/across

D.

ove/along

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Sportsmen _________ their political differences on the sports field.

A.

take place

B.

keep apart

C.

take part

D.

put aside

Đáp án và lời giải    

Câu 3

_________, they slept soundly.

A.

Hot though was the night air

B.

Hot though the night air was

C.

Hot although the night air was

D.

Hot the night air as was

Đáp án và lời giải    

Câu 4

I'm_________ you liked the film. I thought it was rather _________ .

A.

surprise / disappoint

B.

surprised / disappointed

C.

surprising / disappointed

D.

surprised / disappointing

Đáp án và lời giải    

Câu 5

This picture book, the few pages _________ are missing, is my favorite.

A.

for which

B.

of which

C.

of that

D.

to which

Đáp án và lời giải    

Câu 6

I've never had the slightest disagreement _________ him _________ anything.

A.

with / about

B.

with / in

C.

on / about

D.

on / at

Đáp án và lời giải    

Câu 7

_________ with her boyfriend yesterday, she doesn't want to answer his phone call.

A.

Because of she quarreled

B.

Had quarreled

C.

Because having quarreled

D.

Having quarreled

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Have I told you about _________the government is dealing?

A.

the problem with that

B.

the problem with which

C.

the problem

D.

the problem that

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Dinosaurs _________ believed _________ out millions of years ago.

A.

are / to die

B.

were / to die

C.

are / to have died

D.

were / to have died

Đáp án và lời giải    

Câu 10

The city_________ at one time prosperous, for it enjoyed a high level of civilization.

A.

should have been

B.

was

C.

may have been

D.

must have been

Đáp án và lời giải    

Câu 11

The weather is going to change soon; I feel it in my_________ .

A.

legs

B.

bones

C.

skin

D.

body

Đáp án và lời giải    

Câu 12

There's a list of repairs as long as _________ .

A.

a mile

B.

a pole

C.

your arm

D.

your arms

Đáp án và lời giải    

Câu 13

_________ that Marie was able to retire at the age of 50.

A.

So successful her business was

B.

So successful was her business

C.

Her business was successful

D.

So was her successful business

Đáp án và lời giải    

Câu 14

_________ back to her hometown, Julia found everything new and attractive.

A.

On arriving

B.

On arrival

C.

When arrived

D.

As she arrives

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Peter: “Is it important?”  Thomas: “_________”.

A.

It's a matter of life-and-death!

B.

No worry, that's nothing.

C.

It's ridiculous.

D.

Not on your life!

Đáp án và lời giải    

Câu 16

The suspect confessed ________.

A.

the police his crime

B.

his crime

C.

his crime the police

D.

his crime to the police

Đáp án và lời giải    

Câu 17

_________ his advice, I would never have got the job.

A.

Except

B.

But for

C.

Apart from

D.

As for

Đáp án và lời giải    

Câu 18

More than a mile of roadway has been blocked with trees, stones and other debris, _________ the explosion.

A.

causing

B.

caused by

C.

which caused by

D.

which caused

Đáp án và lời giải    

Câu 19

He decided to buy some chocolate kept in an _________ container  for  his father, a _________watch for his mother and a doll with _________ for his little sister.

A.

tight air; proof water; white snow

B.

air-tighted; water-proofed; snow-whited

C.

tight aired; proof watered; white snowed

D.

air-tight; water-proof; snow-white

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán