Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 3

; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 31/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

I left at 5.30, _________ they were still arguing.

A.

just in time

B.

at the time

C.

at which time

D.

all the time

Đáp án và lời giải    

Câu 2

__________ stay the night if it‟s too difficult to get home.

A.

At all cost

B.

In all

C.

By all means

D.

On the whole

Đáp án và lời giải    

Câu 3

I really must __________ these trousers because I want to wear them in the morning.

A.

press

B.

crease

C.

smooth

D.

flatten

Đáp án và lời giải    

Câu 4

When the burglar caught sight of the policeman, he dropped the stolen jewels and _________.

A.

ran over

B.

ran from

C.

ran off

D.

ran against

Đáp án và lời giải    

Câu 5

This bomb is _________ of destroying an entire city.

A.

possible

B.

feasible

C.

able

D.

capable

Đáp án và lời giải    

Câu 6

It is impossible to stop racial _________ simply by legislation.

A.

obsession

B.

tendency

C.

prejudice

D.

seclusion

Đáp án và lời giải    

Câu 7

The scheme sounds excellent in theory, but it's totally_________ in a country like this.

A.

impassable

B.

inaccessible

C.

impracticable

D.

insoluble

Đáp án và lời giải    

Câu 8

– “If only I hadn‟t said that to her.”           – “ __________ ”

A.

Yes, you mustn't have done like that.

B.

No worry, that's nothing.

C.

No, you've done a very good job.

D.

Because I'm so bored with it.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Owing to the fog, his flight from Karachi was _________ .

A.

unpunctual

B.

overdue

C.

unscheduled

D.

belated

Đáp án và lời giải    

Câu 10

I was surprised to receive a _________ puppy for my birthday.

A.

little eight-week-old cute golden retriever

B.

cute little eight-week-old golden retriever

C.

cute eight-week-old little golden retriever

D.

little cute eight-week-old golden retriever

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Down into the cave _________ .

A.

did go the rescue party

B.

went the rescue party

C.

did the rescue party go

D.

my rescue party goes

Đáp án và lời giải    

Câu 12

It was going to be a surprise party, until Todd let _________ out of the bag.

A.

the dog

B.

the cat

C.

the chick

D.

the pigeon

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Mr. Thomson was obliged to pay damages to his neighbours in _________ for the devastations his pet dogs made in their garden.

A.

penalty

B.

compensation

C.

reparation

D.

reward

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Tom: “Can I bring a friend to your party?”         Kyle: “ _________.”

A.

The more the merrier

B.

That's right

C.

Beggars can't be choosers

D.

Straight away

Đáp án và lời giải    

Câu 15

There was so much snow that our village was completely _________ and food had to be brought in by helicopter.

A.

let up

B.

gone out

C.

broken down

D.

cut off

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Just before closing, the barman asked the customers to drink _________ .

A.

on

B.

up

C.

down

D.

out

Đáp án và lời giải    

Câu 17

He was happy to find the kind of job _________ .

A.

for which he had trained

B.

which they had trained him for

C.

that he had training for

D.

that was for his training

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Beaches were __________ as police searched for canisters of toxic waste from the damaged ship.

A.

cut off

B.

sealed off

C.

kept out

D.

washed up

Đáp án và lời giải    

Câu 19

_________ that some areas may never recover.

A.

It was such devastating the floods

B.

So devastating were the floods

C.

Such devastating were the floods

D.

So were devastating the floods

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán