Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 31/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

The more effect you put in this project,_________ .

A.

the results are more and more satisfying

B.

the more satisfaction the results are

C.

the more satisfying the results are

D.

the more satisfied are you

Chi tiết

Câu 2

My father  sometimes _________ the  washing up after dinner.

A.

takes

B.

does

C.

washes

D.

makes

Chi tiết

Câu 3

You have to take the full course of your antibiotics even if you _________ feel better, your illness will simply return.

A.

whereas

B.

such as

C.

so that

D.

otherwise

Chi tiết

Câu 4

I'd like to __________ this old car for a new model but I can't afford it.

A.

convert

B.

exchange

C.

replace

D.

interchange

Chi tiết

Câu 5

We bought some _________.

A.

German lovely old glasses

B.

old lovely German glasses

C.

German old lovely glasses

D.

lovely old German glasses

Chi tiết

Câu 6

The shop assistant is ready to _________ me a helping hand. She is very nice.

A.

take

B.

lend

C.

offer

D.

get

Chi tiết

Câu 7

Young people have  become increasingly committed  _________ social activities.

A.

of

B.

in

C.

to

D.

at

Chi tiết

Câu 8

Never before _________ in an earnest attempt to resolve their differences.

A.

the leaders of these two countries have met

B.

have the leaders of these two countries meet

C.

met the leaders of these two countries

D.

have the leaders of these two countries met

Chi tiết

Câu 9

Global warming will result _________ crop failures and famines.

A.

for

B.

of

C.

in

D.

with

Chi tiết

Câu 10

As you've arrived late, you'll have to _________ the time you've lost.

A.

make up to

B.

do up for

C.

do up to

D.

make up for

Chi tiết

Câu 11

For the first time in 70 years,_________ aspirin's potential beyond reducing pain, fever and inflammation.

A.

researchers begin understanding

B.

researchers began understand

C.

researchers' understanding of

D.

researchers began to understand

Chi tiết

Câu 12

Cindy wanted to drive her best friend to have dinner at an Italian restaurant but her car couldn't start. Therefore, she had to borrow one from Nancy. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.

Cindy: “Would you mind lending me your car?” - Nancy: “_________.”

A.

Yes. Here it is

B.

Yes, let's

C.

No, not at all

D.

Great

Chi tiết

Câu 13

He __________ to the doctor after the accident, but he went on playing instead.

A.

didn't have to go

B.

couldn't go

C.

should have gone

D.

must have gone

Chi tiết

Câu 14

The information in this article is__________ inaccurate.

A.

historic

B.

historical

C.

history

D.

historically

Chi tiết

Câu 15

Inexperienced _________, she can know the way of operating that system.

A.

even though she is

B.

as she might

C.

she may be though

D.

as she may be

Chi tiết

Câu 16

Marie Curie, __________, was awarded a Nobel Prize for her work.

A.

the  scientist discovered radium

B.

whose scientific discovery of radium

C.

was the  scientist who discovered radium

D.

the  scientist who discovered radium

Chi tiết

Câu 17

Martin Luther King Jr, after his father's assassination,_________ the mission of his father to fight for the rights of blacks in America and achieved some notable success in the 1970s.

A.

continuing

B.

and continues

C.

continue

D.

continued

Chi tiết

Câu 18

Mary invited her friend, Sarah, to have dinner out that night and Sarah accepted. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.

Mary: “Shall we eat out tonight ?” – Sarah: “ _________ .”

A.

It's kind of you to invite

B.

You are very welcome

C.

That's a great idea

D.

That's acceptable

Chi tiết

Câu 19

_________ electric eels send a series of blips of electricity into the water around them and they can detect the pattern of electricity of the water changes.

A.

Every

B.

Of each

C.

All

D.

All of

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam