Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT chuyên Phan Bội Châu

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 31/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Vietnam's renowned rocker Tran Lap, __________ died of cancer on 17 March 2016 , will be honored with a posthumous medal for his contribution to the country's music industry

A.

that

B.

who

C.

whom

D.

whose

Chi tiết

Câu 2

Everyone expects Johnson to __________ Smith in today's final.

A.

beat

B.

win

C.

score

D.

champion

Chi tiết

Câu 3

Let's face _________ we are destroying the environment and we need to do something now

A.

truth

B.

facts

C.

things

D.

information

Chi tiết

Câu 4

Many lives were saved _________ the introduction of antibiotics.

A.

into

B.

at

C.

with

D.

in

Chi tiết

Câu 5

A: "What is it?"  B: “We don't know until _________ at it under a microscope."

A.

we're going to lock

B.

we'll have looked

C.

we'll be looking

D.

we've looked

Chi tiết

Câu 6

Ten million text messages are sent on _________ every minute.

A.

normal

B.

general

C.

common

D.

average

Chi tiết

Câu 7

White phosphorus, a substance _________ in matches, is so flammable that it burst into flame upon contact with the air.

A.

is common

B.

common

C.

which being common

D.

being common, is

Chi tiết

Câu 8

More than one student _________ to do those mathematic puzzles which _________ by the teacher last week.

A.

has tried / was given

B.

have tried / were given

C.

has tried / were given

D.

have tried / was given

Chi tiết

Câu 9

"Haven't you put an ad in the paper yet?"          - "_________"

A.

I will, first thing in the morning.

B.

I can get a paper for you.

C.

I'm not sure.

D.

I'm with you there.

Chi tiết

Câu 10

Susan's doctor insists _________ for a few days.

A.

that she is resting

B.

her resting

C.

that she rest

D.

her to rest

Chi tiết

Câu 11

Feeling tired after a long day of hard work, _________.

A.

the housework was of no interest to me.

B.

my mother helped me with the housework.

C.

I asked my mother to help me with the housework.

D.

the housework was too much for me.

Chi tiết

Câu 12

- "You've really changed."   - "__________. "

A.

Yes, I am.

B.

I'll never change my mind.

C.

Have I?

D.

Oh, sorry, I can't.

Chi tiết

Câu 13

She must have been sleepless last night. Otherwise, her eyes _________  so bloody now.

A.

won't look

B.

wouldn't look

C.

wouldn't have looked

D.

looked

Chi tiết

Câu 14

The use of computers aids in teaching, _________ the role of teachers is still very important.

A.

although

B.

yet

C.

so that

D.

because

Chi tiết

Câu 15

You've got to be ________ certain before you decide.

A.

deadly

B.

deathly

C.

dead

D.

death

Chi tiết

Câu 16

She had just enough time to ________ the report before the meeting.

A.

dip into

B.

go into

C.

turn round

D.

get through

Chi tiết

Câu 17

"Well, could you call the airline and reconfirm my flight? I'm kind of busy right now."   - " _________ "

A.

Not at all.

B.

I'll try. Let me have the details.

C.

What are you doing?

D.

What do you think I should do?

Chi tiết

Câu 18

Don't worry! By the time you arrive tomorrow, we _________ the work.

A.

have completed

B.

had completed

C.

will have completed

D.

would have completed

Chi tiết

Câu 19

It was announced that neither the passengers nor the driver in the car crash _________. 

A.

have been injured

B.

were injured

C.

are injured

D.

was injured

Chi tiết

Câu 20

_________ that he had no choice but to leave early.

A.

In such a situation did he find himself

B.

In such a situation he found himself

C.

He found himself in a situation where

D.

He found himself in a so embarrassing situation

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam