Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT chuyên Vinh lần 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 13/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

_________ it with my own eyes, I would never have believed it.

A.

Had I not seen

B.

Unless I had not seen

C.

If I had seen

D.

Provided I had seen

Chi tiết

Câu 2

The phone _________ suddenly while Jane was doing the gardening.

A.

is ringing

B.

had rung

C.

was ringing

D.

rang

Chi tiết

Câu 3

Nam never comes to class on time and _________.

A.

neither doesn't Huy

B.

so doesn't Huy

C.

so does Huy

D.

neither does Huy

Chi tiết

Câu 4

Sorry, I'm late, but my car _________ on the way here, and I had to call the garage.

A.

was broke

B.

not working

C.

out of order

D.

broke down

Chi tiết

Câu 5

Marie Curie was the first and only woman _________ two Nobel prizes.

A.

that win

B.

to be won

C.

who win

D.

to have won

Chi tiết

Câu 6

It was in 1989 _________ the Berlin Wall collapsed.

A.

which

B.

that

C.

when

D.

what

Chi tiết

Câu 7

The robbers were ________ two years in jail.

A.

put

B.

sent

C.

ordered

D.

sentenced

Chi tiết

Câu 8

The death of Tran Lap, the leader of a Vietnamese famous rock band called Buc Tuong, is a great ________ to his fans.

A.

losing

B.

loss

C.

lose

D.

lost

Chi tiết

Câu 9

I asked her _________ she understood what I was saying.

A.

if not

B.

if

C.

if only

D.

even if

Chi tiết

Câu 10

I _________ an old friend of mine in the street this morning. We haven't seen each other for ages.

A.

ran into

B.

ran out

C.

came over

D.

came round

Chi tiết

Câu 11

Tom is _________ with his teacher because he didn‟t do any assignments.

A.

in danger

B.

in the dark

C.

in hot water

D.

under control

Chi tiết

Câu 12

We can decrease the amount  of waste produced at home by_________used paper, plastic and metal.

A.

retaining

B.

reducing

C.

remaining

D.

recycling

Chi tiết

Câu 13

It was _________ furniture that I didn't buy it.

A.

so expensive

B.

such expensive

C.

such an expensive

D.

a so expensive

Chi tiết

Câu 14

Charles was wearing _________at the party.

A.

a tie yellow silk funny

B.

very funny wide yellow silk tie

C.

a yellow silk funny tie

D.

a funny wide yellow silk tie

Chi tiết

Câu 15

_________ , Mr. Jean takes pleasure in doing charity and other social work.

A.

Having retired

B.

Retiring

C.

He has retired

D.

Although retired

Chi tiết

Câu 16

_________ Michelle tried hard, she didn‟t manage to win the competition.

A.

No matter how

B.

Even though

C.

In spite of

D.

Nevertheless

Chi tiết

Câu 17

My phone is out of order,_________ is a nuisance.

A.

that

B.

which

C.

this

D.

this

Chi tiết

Câu 18

Lan :“She seems _________ for the job”. 

Hoa: “Yes. Everybody thinks she's perfectly suited for it.”

A.

ready-made

B.

home-made

C.

tailor-made

D.

self-made

Chi tiết

Câu 19

Mai and  Lan are  friends.  Lan asks Mai  about  Mai's plan.  Select  the most suitable response to fill in the blank.

Lan: “Are you going to see the live show by Son Tung today?”

Mai: “ _________ ”.

A.

Yes, I enjoyed it very much

B.

Maybe I'll be out

C.

Yes, I'm going to stay in

D.

I think so

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam