Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2016 Môn Vật Lý trường THPT Lê Lợi Thanh Hóa

; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 12/05/2016
90 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Công thức tính tần số dao động của con lắc lò xo là

A.

\(f = { 1 \over 2\pi} \sqrt{k \over m}\)

B.

\(f = { 1 \over 2\pi} \sqrt{m \over k}\)

C.

\(f = { 2\pi} \sqrt{m \over k}\)

D.

\(f = { 2\pi} \sqrt{k \over m}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của I-âng là.

A.

\(i = { D \over \lambda a}\)

B.

\(i = { \lambda a \over D}\)

C.

\(i = { \lambda D \over 2a}\)

D.

\(i = { \lambda D \over a}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và C mắc nối tiếp. Độ lệch pha của điện áp và dòng điện trong mạch được cho bởi công thức

A.

\(tan \varphi = - { Z_c \over R}\)

B.

\(tan \varphi = - {R \over Z_c }\)

C.

\(tan \varphi= {R \over \sqrt{R^2 +Z^2_C}}\)

D.

\(tan \varphi=- {\sqrt{R^2 +Z^2_C} \over R }\)

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Khi tăng điện áp ở nơi truyền đi lên 50 lần thì công suất hao phí trên đường dây

A.

Giảm 50 lần

B.

Tăng 50 lần

C.

Tăng 2500 lần

D.

Giảm 2500 lần

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Bức xạ hồng ngoại là bức xạ 

A.

Màu hồng

B.

Màu đỏ sẫm

C.

Mắt không nhìn thấy ở ngoài miền đỏ

D.

Có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng thường

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Một người quan sát mặt biển thấy có 5 ngọn sóng đi qua trước mặt mình trong khoảng thời gian 10s và đo được khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 5m. Coi sóng biển là sóng ngang. Tốc độ lan truyền của sóng biển là

A.

v = 6 m/s

B.

v = 4 m/s

C.

v = 2 m/s

D.

v = 8 m/s

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Hai sóng kết hợp là hai sóng có

A.

Cùng tần số

B.

Cùng biên độ

C.

Hiệu số pha không đổi theo thời gian

D.

Cùng tần số và độ lệch pha không đổi

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC thì

A.

Độ lệch pha của uR và u là π/2.

B.

Pha của uC nhanh hơn pha của i một góc π/2

C.

Pha của uL nhanh hơn pha của i một góc π/2

D.

Pha của uR nhanh hơn pha của i một góc π/2

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng này trong môi trường đó là λ. Chu kỳ dao động T của sóng có biểu thức là

A.

T = v.λ

B.

T = v/λ

C.

T = 2πv/λ

D.

T = λ/v

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2\(\sqrt{2}\)cos100πt(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A.

I = 4A

B.

I = 2,83A

C.

I = 2A

D.

I = 1,41A

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và L mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch được cho bởi công thức

A.

\(Z_{RL} = \sqrt{ R + Z_L}\)

B.

\(Z_{RL} = \sqrt{ R^2+ Z^2_L}\)

C.

ZRL= R + ZL

D.

\(Z_{RL} = { R^2+ Z^2_L}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hoà LC là không đúng?

A.

Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà

B.

Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện

C.

Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm

D.

Tần số dao động của mạch thay đổi

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20 Ω, ZL = 60 Ω. Tổng trở của mạch là

A.

Z = 50 Ω

B.

Z = 70 Ω

C.

Z = 110 Ω

D.

Z = 2500 Ω

Đáp án và lời giải    

Câu 14

Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dao động điều hoà. Tần số góc dao động của con lắc là

A.

ω = 14 rad/s.

B.

ω = 7π rad/s.

C.

ω = 7 rad/s

D.

ω = 49 rad/s

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 150 N/m và có năng lượng dao động là E = 0,12 J. Biên độ dao động của con lắc có giá trị là

A.

A = 2 cm

B.

A = 0,04 m

C.

A = 0,4 m

D.

A = 4 mm

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?

A.

Tần số góc

B.

Biên độ

C.

Giá trị tức thời

D.

Pha ban đầu

Đáp án và lời giải    

Câu 17

Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc bằng 

A.

\(\omega = 2 \pi \sqrt{ LC}\)

B.

\(\omega = \sqrt{ LC}\)

C.

\(\omega = {2 \pi \over \sqrt{ LC}}\)

D.

\(\omega = {1 \over \sqrt{ LC}}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành các chùm tia sáng có màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là

A.

Giao thoa ánh sáng

B.

Tán sắc ánh sáng

C.

Khúc xạ ánh sáng

D.

Nhiễu xạ ánh sáng

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là

A.

Tần số dao động

B.

Tần số góc

C.

Chu kỳ dao động

D.

Pha ban đầu

Đáp án và lời giải    

Câu 20

Hai con lắc đơn có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ 1 thực hiện được 20 dao động thì con lắc thứ 2 thực hiện 10 dao động. Chiều dài con lắc thứ hai là.

A.

2 = 20 cm

B.

2 = 80 cm

C.

2 = 30 cm

D.

2 = 40 cm

Đáp án và lời giải    

Câu 21

Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ trong khung dao động bằng U0 = 6 V, điện dung của tụ bằng C = 1 μF. Biết dao động điện từ trong khung năng lượng được bảo toàn, năng lượng từ trường cực đại tập trung ở cuộn cảm bằng

A.

W = 9.10–6 J

B.

W = 0,9.10–6 J

C.

W = 18.10–6 J

D.

W = 1,8.10–6 J

Đáp án và lời giải    

Câu 22

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,6 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Chín vân sáng liên tiếp trên màn cách nhau 16 mm. Bước sóng của ánh sáng là

A.

0,6 μm

B.

0,5 μm

C.

0,55 μm

D.

0,46 μm

Đáp án và lời giải    

Câu 23

Một vật dao động điều hoà chu kỳ T. Gọi vmax và amax tương ứng là vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật. Hệ thức liên hệ đúng giữa vmax và amax là.

A.

\(a_{max} = { v_{max} \over 2\pi T}\)

B.

\(a_{max} = -{2\pi v_{max} \over T}\)

C.

\(a_{max} = {2\pi v_{max} \over T}\)

D.

\(a_{max} = { v_{max} \over T}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 24

Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A/2 và t2 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương. Ta có

A.

t1 = t2

B.

t1 = 0,5t2

C.

t1 = 2t2

D.

t1 = 4t2

Đáp án và lời giải    

Câu 25

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 100 V. Tìm Ubiết \(Z_L = {8 \over 3}R = 2Z_c\)

A.

60 V

B.

120 V

C.

40 V

D.

80 V

Đáp án và lời giải    

Câu 26

Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số ƒ = 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A.

v = 20 m/s

B.

v = 5 m/s

C.

v = 10 m/s

D.

v = 40 m/s

Đáp án và lời giải    

Câu 27

Đầu A của một sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang, được làm cho dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số ƒ = 0,5 Hz. Trong thời gian 8s sóng đã truyền được 4cm dọc theo dây. Tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ có giá trị là

A.

v = 0,2 cm/s và λ =0,4 cm

B.

v = 0,5 cm/s và λ =1 cm

C.

v = 0,2 cm/s và λ = 0,1 cm

D.

v = 2 cm/s và λ =0,4 cm.

Đáp án và lời giải    

Câu 28

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung biến đổi được. Khi đặt điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì bắt được sóng có bước sóng 30 m. Khi điện dung của tụ điện giá trị 180 pF thì sẽ bắt được sóng có bước sóng là.

A.

λ = 150 m

B.

λ = 90 m

C.

λ = 10 m

D.

λ = 270 m

Đáp án và lời giải    

Câu 29

Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L = 1/π (H), C = 2.10-4/π (F), R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức u = U0cos(100πt) V. Để uC chậm pha 3π/4 so với u thì R phải có giá trị

A.

R = 50 Ω

B.

R = 50\( \sqrt{ 2}\)

C.

R = 100 Ω

D.

100\( \sqrt{ 2}\)

Đáp án và lời giải    

Câu 30

Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm một tụ điện có điện dung C nối tiếp với hộp X. Biết hộp X chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V, người ta đo được UC = 60 V và UX = 210 V. Hộp X chứa

A.

Tụ điện

B.

Cuộn dây không thuần cảm

C.

Điện trở thuần.

D.

Cuộn dây thuần cảm

Đáp án và lời giải    

Câu 31

Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Young. Khoảng cách hai khe sáng là 1,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Kết quả bước sóng bằng

A.

0,54μm ± 6,37%

B.

0,54μm ± 6,22%

C.

0,6μm ± 6,22%

D.

0,6μm ± 6,37%

Đáp án và lời giải    

Câu 32

Đặt điện áp\(u =U_0 cos ( \omega t + {2\pi \over3})\)(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là \(i =I_0 cos ( \omega t + {5\pi \over12})\) (A).Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là

A.

\(\sqrt{3} \)

B.

C.

\(\sqrt{3 \over 2} \)

D.

\(1 \over 2\)

Đáp án và lời giải    

Câu 33

Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 12 cm dao động theo phương trình uA = a1cos(20πt) cm và uB = a2cos(20πt + \(\pi \over 2\)) cm .Tốc độ truyền sóng là 20 cm/s. Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB cách trung điểm O của AB một khoảng lớn nhất bằng

A.

6,25 cm

B.

5,25 cm

C.

6,75 cm

D.

5,75 cm

Đáp án và lời giải    

Câu 34

Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R và L xác định, C có thể thay đổi được. Khi C = C1 và C = C2 thì UC có cùng giá trị. Khi C = C0 thì UC đạt cực đại. Mối liên hệ giữa C1, C2 và C0

A.

Co = C1 + C2

B.

\(C_o = { C_1 + C_2 \over 2}\)

C.

\(C_o = { C_1 + C_2 \over 2C_1.C_2}\)

D.

\(C_o = { 2C_1.C_2 \over C_1 + C_2 }\)

Đáp án và lời giải    

Câu 35

Một đoạn mạch RLC không phân nhánh mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số, người ta thấy rằng với tần số bằng 16 Hz và 36 Hz thì công suất tiêu thụ trên mạch như nhau. Hỏi muốn mạch xảy ra cộng hưởng thì phải điều chỉnh tần số của điện áp bằng bao nhiêu?

A.

f = 24 Hz

B.

f = 20 Hz

C.

f = 52 Hz

D.

f = 26 Hz

Đáp án và lời giải    

Câu 36

Trong thí nghiệm I-âng, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2 = 0,6 μm .Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm nằm ở hai phía so với vân trung tâm. Biết tại điểm M trùng với quan sát được trên đoạn MN ?

A.

42

B.

44

C.

38

D.

49

Đáp án và lời giải    

Câu 37

Tại thị trấn Thọ Xuân, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, véc tơ cường độ điện trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó véc tơ cảm ứng từ có

A.

Độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc

B.

Độ lớn cực đại và hướng về phía Đông

C.

Độ lớn cực đại và hướng về phía Tây

D.

Độ lớn bằng không

Đáp án và lời giải    

Câu 38

Con lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc là 10 rad/s, lấy g = 10m/s2. Chọn gốc toạ độ O ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên và khi v = 0 thì lò xo không biến dạng. Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v = 80 cm/s là

A.

2,5 N

B.

2 N hoặc 8 N

C.

5 N

D.

1,6 N

Đáp án và lời giải    

Câu 39

Hai vật dao động điều hòa cùng tần số góc \(\omega\) (rad/s), biên độ A1 + A2 = 2\(\sqrt{8}\) (cm). Tại một thời điểm t(s), vật 1 có li độ x1 và vận tốc v1, vật 2 có li độ x2 và vận tốc v2 thỏa mãn: x1.x2 = 8t. Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\omega\).

A.

\(\omega\)min = 1 rad/s

B.

\(\omega\)min = 2 rad/s

C.

\(\omega\)min = 4 rad/s

D.

\(\omega\)min = \(\sqrt{8}\) rad/s

Đáp án và lời giải    

Câu 40

Cho một sóng dọc với biên độ 2\(\sqrt{ 2}\) cm truyền qua một lò xo thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm B và C trên lò xo là 16 cm. Vị trí cân bằng của B và C cách nhau 20 cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Cho tần số sóng là 15 Hz. Tính tốc độ truyền sóng

A.

20 m/s

B.

10 m/s

C.

24 m/s.

D.

12 m/s.

Đáp án và lời giải    

Câu 41

Hai chất điểm dao động điều hoà trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cần bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm là:x = 2cos(5πt +π/2)cm và y =4cos(5πt – π/6)cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ x =\(- \sqrt{3}\)cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là bao nhiêu?

A.

\( \sqrt{15} cm\)

B.

\( 2\sqrt{3} cm\)

C.

\( \sqrt{7} cm\)

D.

\(3 \sqrt{3} cm\)

Đáp án và lời giải    

Câu 42

Đặt hiệu điện thế xoay chiều \(u - U_0 cos (100\pi t + \varphi) (V)\) hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm R1, R2và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết R1 = 3R2 = 300 Ω. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa Rvà L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tính giá trị của độ tự cảm lúc đó.

A.

\(L = { \sqrt{ 2} \over\pi} H\)

B.

\(L = { 3 \over\pi}H\)

C.

\(L = { \sqrt{ 3} \over\pi} H\)

D.

\(L = { { 2} \over\pi} H\)

Đáp án và lời giải    

Câu 43

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp,trong đó L là cuộn dây thuần cảm và có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Điều chỉnh giá trị L để tổng điện áp hiệu dụng URC+UL lớn nhất thì tổng đó bằng 2\(\sqrt{ 2}\)U và khi đó công suất tiêu thụ của mạch là 210W. Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

A.

215W

B.

240W

C.

250W

D.

220W

Đáp án và lời giải    

Câu 44

Trên sợi dây có ba điểm M, N và P, khi sóng chưa lan truyền thì N là trung điểm của đoạn MP. Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ không đổi thì vào thời điểm t1 M và P là hai điểm gần nhau nhất mà các phần tử tại đó có li độ tương ứng là -6mm; 6mm. Vào thời điểm kế tiếp gần nhất t2 = t1 + 0,75s thì li độ của các phần tử tại M và P đều là 2,5mm. Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm t1 có giá trị gần đúng nhất

A.

4,1cm/s

B.

8cm/s

C.

1,4cm/s

D.

2,8cm/s

Đáp án và lời giải    

Câu 45

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120 V, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Khi tần số là f1 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RC và điện áp hai đầu cuộn dây L lệch pha nhau một góc 1350. Khi tần số là f2 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL và điện áp hai đầu tụ điện lệch pha nhau một góc 135Khi tần số là f3 thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Biết rằng \((2{f_2 \over f_3})^2 -( {f_2 \over f_1})^2 = {96 \over 25}\) Điều chỉnh tần số đến khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là UCmax. Giá trị UCmax gần giá trị nào nhất sau đây?

A.

123 V

B.

223 V

C.

130 V

D.

180,3 V

Đáp án và lời giải    

Câu 46

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe S được chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 415nm đến 760nm, N là một điểm trên màn giao thoa, tại đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng và một trong ba bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580nm. Hãy tính bậc vân sáng của ánh sáng vàng tại N.

A.

Bậc 3

B.

Bậc 4

C.

Bậc 5

D.

Bậc 6

Đáp án và lời giải    

Câu 47

Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là Δt vật gần M nhất. Vật cách vị trí cân bằng một khoảng  \(A \over \sqrt{2}\) vào thời điểm gần nhất sau thời điểm t là

A.

\(t + {\Delta t \over 2} \)

B.

\(t + {\Delta t \over 3} \)

C.

\(t + {\Delta t \over 6} \)

D.

\(t + {\Delta t \over 4} \)

Đáp án và lời giải    

Câu 48

Đặt điện áp xoay chiều \(u = U_o Cos ({ 2\pi \over T}t + \varphi) (V)\) vào hai đầu mạch AB gồm đoạn AM chứa R, đoạn MN chứa cuộn dây có điện trở r, đoạn NB chứa tụ điện. Biết R = r. Đồ thị biểu diễn điện áp uAN và uMB như hình vẽ. Giá trị U0 bằng:

A.

\(48 \sqrt{5} V\)

B.

\(24\sqrt{10} V\)

C.

120V

D.

\(60 \sqrt{2} V\)

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán