Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi thử THPT Sở GD&ĐT Tiền Giang

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 05/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

On the top of the letter, it reads, “To _________ it may concern.”

A.

who

B.

however

C.

whose

D.

whom

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Some experienced firefighters and rangers say that in late Autumn, forests may easily _________ fire.

A.

become

B.

catch

C.

turn

D.

get

Đáp án và lời giải    

Câu 3

I must go to _________ post office to buy some stamps to send this important letter on time.

A.

the

B.

a

C.

an

D.

in

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Tom: “Your hairstyle is terrific!”

Sue: “ _________.”

A.

I did it quite well!

B.

Why not so terrific?

C.

Thanks. I'm glad you like it.

D.

You are doing well.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Her eyes were bright and _________ . They always looked active and energetic.

A.

lively

B.

liveliness

C.

live

D.

alive

Đáp án và lời giải    

Câu 6

The billionaire says that a thousand dollars for a meal _________ not too expensive.

A.

are

B.

is

C.

were

D.

has

Đáp án và lời giải    

Câu 7

_________ inventions and discoveries have been made by accident.

A.

A large number of

B.

Lots

C.

A great deal of

D.

Plenty

Đáp án và lời giải    

Câu 8

You should wave as _________ as you can to attract someone's attention.

A.

hard

B.

well

C.

fast

D.

far

Đáp án và lời giải    

Câu 9

In the 17th  century, Galileo Galilei proved that the Earth _________ around the Sun.

A.

goes

B.

had gone

C.

went

D.

will go

Đáp án và lời giải    

Câu 10

The English people have a saying about the weather that it rains _________ .

A.

cats and dogs

B.

apples and pears

C.

water and ice

D.

winds and storms

Đáp án và lời giải    

Câu 11

He tried his best and finally he _________ to persuade all club members.

A.

defeated

B.

succeeded

C.

won

D.

managed

Đáp án và lời giải    

Câu 12

He was feeling bad. He went to work,_________ , and tried to concentrate.

A.

however

B.

although

C.

therefore

D.

but

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Many people are dying _________ various types of cancer

A.

by

B.

of

C.

for

D.

in

Đáp án và lời giải    

Câu 14

When they opened the door of the fridge, what they saw was _________ ice.

A.

almost

B.

most

C.

mostly

D.

most of

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Mike and Laura are at home. They are talking about the TV programme.

Laura: “So, darling, _________ .”

Mike: “Oh, there is a football match at 8!”

A.

What's in the channel?

B.

What will we have?

C.

What's on TV tonight?

D.

What will they show tonight?

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Her husband was always there and she just took him _________ .

A.

for granted

B.

off side

C.

as usual

D.

in regard

Đáp án và lời giải    

Câu 17

According to some optimistists, by the end of the 21st  century, our astronauts __________ on Mars.

A.

will be landing

B.

have landed

C.

will land

D.

will have landed

Đáp án và lời giải    

Câu 18

We all agree that _________ small, the kitchen is well designed.

A.

although

B.

despite

C.

in spite of

D.

yet

Đáp án và lời giải    

Câu 19

_________ anyone call, please tell them I'm busy.

A.

Will

B.

Shall

C.

Should

D.

Might

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán