Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi thử THPT Sở GD&ĐT Trà Vinh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 06/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

It is a _________.

A.

blue sleeping polyester bag

B.

polyester sleeping blue bag

C.

blue polyester sleeping bag

D.

sleeping blue polyester bag

Đáp án và lời giải    

Câu 2

The pioneer thinkers of the 18th century advocated that women should not be discriminated against _________ the basis of their sex.

A.

on

B.

in

C.

to

D.

at

Đáp án và lời giải    

Câu 3

In some countries many old-aged parents like to live in a nursing home. They want to _________ independent lives.

A.

take

B.

see

C.

give

D.

lead

Đáp án và lời giải    

Câu 4

The weather is going to change soon; I feel it in my _________.

A.

body

B.

legs

C.

skin

D.

bones

Đáp án và lời giải    

Câu 5

We shouldn't use too many plastic bags because they are very hard to _________.

A.

dissolve

B.

melt

C.

heat

D.

soften

Đáp án và lời giải    

Câu 6

_________ hungry I am, I never seem to be able to finish off a whole pizza.

A.

Besides

B.

However

C.

Nevertheless

D.

Whatever

Đáp án và lời giải    

Câu 7

_________ it with my own eyes, I would never have believed it.

A.

Had I not seen

B.

Unless I had not seen

C.

If I had seen

D.

Provided I had seen

Đáp án và lời giải    

Câu 8

As it was very hot in summer, sales of bottles of water went _________ the roof.

A.

through

B.

to

C.

above

D.

over

Đáp án và lời giải    

Câu 9

The salary of a computer programmer is _________ a teacher.

A.

as twice much as

B.

as much as twice of

C.

twice as higher as that

D.

twice as high as that of

Đáp án và lời giải    

Câu 10

In the early years of the 20th century, several rebellions _________ in the northern parts of the country.

A.

rose up

B.

turned out

C.

came up

D.

broke out

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Mary was the last applicant _________. 

A.

to be interviewed

B.

to be interviewing

C.

to interview

D.

to have interviewed

Đáp án và lời giải    

Câu 12

He advised me to take an English course. I _________ it early.

A.

may take

B.

should take

C.

could take

D.

should have taken

Đáp án và lời giải    

Câu 13

Lan: “It works! Thanks for your help!”

Mai: “ _________. ”

A.

Hey, that's what friends are for.

B.

Ok. Just be careful!

C.

Really? I don't know if that's such a good idea.

D.

It's up to you

Đáp án và lời giải    

Câu 14

If my candidate had won the election, I _________ very happy now.

A.

was

B.

can be

C.

would have been

D.

would be

Đáp án và lời giải    

Câu 15

My relative,________ you met yesterday, is a biologist.

A.

whose

B.

whom

C.

that

D.

which

Đáp án và lời giải    

Câu 16

A: I think it is a good idea to have three or four generations living under one roof.

B:_________ Family members can help each other a lot.

A.

It's not true.

B.

That's wrong.

C.

I couldn't agree any more.

D.

I don't agree.

Đáp án và lời giải    

Câu 17

This is _________ the most difficult job I have ever tackled.

A.

by the way

B.

by rights

C.

by far

D.

by all means

Đáp án và lời giải    

Câu 18

The death of Tran Lap, the leader of a Vietnamese famous rock band called Buc Tuong, is a great _________ to his fans

A.

losing

B.

loss

C.

lose

D.

lost

Đáp án và lời giải    

Câu 19

The _________ customers thanked the salesperson for the good service.

A.

satisfy

B.

satisfactory

C.

satisfied

D.

satisfying

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán