Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 30 phút THCS Hoàng Văn Thụ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 18/10/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Do you ever wish you live in a palace?

A.

do 

B.

live

C.

palace

D.

ever

Đáp án và lời giải    

Câu 2

The longest fish in the contest .......... by Thelma River.

A.

catch

B.

was catching

C.

caught

D.

was caught

Đáp án và lời giải    

Câu 3

I'm sorry, I can't talk to you long. I....................for an examination.

A.

 am studying

B.

studied

C.

to study

D.

have studied

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
I didn't see Nga since she moved to Hue with her family.

A.

with

B.

 moved

C.

didn't see

D.

 family

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Gertrude Stein, a well-known American novelistwas born in 1874 and had died in 1946

A.

novelist

B.

 had died

C.

well-known

D.

was born

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

economical

B.

complication

C.

federation

D.

itinerary

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Her handling of the crisis fills me with...............

A.

admiring

B.

admired

C.

admire

D.

admiration

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại.

A.

 casual

B.

slit

C.

sleeveless

D.

sale

Đáp án và lời giải    

Câu 9

 .......................... Monday morning, there is a meeting between 11 am and 1 pm.

A.

for

B.

at

C.

on

D.

in

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Easter is one of the best times for a family..................

A.

gatherings

B.

gathered

C.

gathering

D.

gather

Đáp án và lời giải    

Câu 11

Don't interrupt me ....................I'm working.

A.

after

B.

 by the time

C.

while

D.

until

Đáp án và lời giải    

Câu 12

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
It was after the Civil War ended that an assassin named John Wilkes Booth has killed Abraham Lincoln.

A.

has killed

B.

was

C.

that

D.

the Civil War

Đáp án và lời giải    

Câu 13

If he ........................... soon, he might miss the train.

A.

won’t come

B.

didn’t come

C.

doesn’t come

D.

 isn’t coming

Đáp án và lời giải    

Câu 14

 In Britain people send each other cards............................Christmas.

A.

in

B.

at

C.

on

D.

till

Đáp án và lời giải    

Câu 15

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
I wish I have time and money to travel around the world.

A.

have

B.

money

C.

to travel

D.

the world

Đáp án và lời giải    

Câu 16

Shall we..............a tip for the waiter?

A.

hand over

B.

 leave

C.

hand

D.

 get

Đáp án và lời giải    

Câu 17

I can’t understand the French visitors. I wish I ....................... French.

A.

have known

B.

knew

C.

 know

D.

will know

Đáp án và lời giải    

Câu 18

Buddhism is the official ................of Thailand.

A.

religion

B.

 language

C.

region

D.

capital

Đáp án và lời giải    

Câu 19

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại.

A.

ghost

B.

cloth

C.

cost

D.

strong

Đáp án và lời giải    

Câu 20

I wish I earned more money, but in fact I................

A.

did.

B.

don't.

C.

didn't.

D.

earn.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán