Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi tuyển sinh cao đẳng khối B năm 2014 Môn thi : Sinh Học

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 21/07/2014
90 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Những dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể là

A.

đảo đoạn và chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể

B.

mất đoạn và đảo đoạn

C.

lặp đoạn và chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể

D.

mất đoạn và lặp đoạn

Chi tiết

Câu 2

Trong mô hình cấu trúc opêron  Lac ở vi khuẩn E.coli , vùng khởi động

A.

mang thông tin quy định cấu trúc enzim ADN pôlimeraza

B.

mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế

C.

là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết để ngăn cản sự phiên mã

D.

là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

Chi tiết

Câu 3

Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn  với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1 toàn cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ thu được đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 2%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở đời con, số cây dị hợp tử về cả hai gặp gen trên chiếm tỉ lệ

A.

10%

B.

50%

C.

25%

D.

5%

Chi tiết

Câu 4

Những tài nguyên nào sau đây thuộc dạng tài nguyên tái sinh?

A.

Năng lượng sóng biển và năng lượng thủy triều

B.

Năng lượng mặt trời và năng lượng gió

C.

Khoáng sản

D.

Sinh vật

Chi tiết

Câu 5

Ở một loài động vật, xét 3 cặp gen A, a; B, b và D, d nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen quy định kiểu hình A - B - D?

A.

6

B.

7

C.

1

D.

3

Chi tiết

Câu 6

Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về thường biến?

1. Cây bàng rụng lá về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc.
2. Một số loài thú ở xứ lạnh, mùa đông có bộ lông dày màu trắng, mùa hè có bộ lông thưa màu vàng hoặc xám
3. Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, khe mắt xếch, lưỡi dày.
4. Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng sự biểu hiện màu hoa lại phụ thuộc vào độ pH của môi trường đất

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Chi tiết

Câu 7

Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A.

Nhiệt độ môi trường

B.

Quan hệ cộng sinh

C.

Sinh vật này ăn sinh vật khác

D.

Sinh vật kí sinh - sinh vật chủ

Chi tiết

Câu 8

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?

(1) AaBb X aabb    (2)  AaBb X AABb  (3)          (4) 

A.

1

B.

4

C.

2

D.

3

Chi tiết

Câu 9

Cho các ví dụ về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật:

1.Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá sống trong cùng môi trường
2.Cây tầm gửi sống bám trên thân các cây gỗ trong rừng
3.Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng
4.Vi khuẩn Rhizobium sống trong nốt sần ở rễ cây họ Đậu.

Những ví dụ thuộc về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật là

A.

(2) và (3)

B.

(1) và (2)

C.

(1) và (4)

D.

(3) và (4)

Chi tiết

Câu 10

Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh và bò sát phát sinh ở kỉ

A.

Krêta

B.

Cacbon

C.

Ocđôvic

D.

Pecmi

Chi tiết

Câu 11

Quan sát một nhóm tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, giảm phân bình thường; người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 nhiễm sắc thể kép đang phân li về hai cực của tế bào. Số giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là

A.

8

B.

16

C.

32

D.

64

Chi tiết

Câu 12

Kĩ thuật chuyển gen gồm các bước:

1. Phân lập dòng tế bào có chứa ADN tái tổ hợp
2. Sử dụng enzim nổi đế gắn gen của tế bào cho vào thể truyền tạo ADN tái tổ hợp
3. Cắt ADN của tế bào cho và ADN của thể truyền bằng cùng một loại enzim cắt
4. Tách thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào
5. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

Thứ tự đúng của các bước trên là

A.

(4) → (3) →(2) → (5) →(1)

B.

(3) →  (2) →  (4) →  (5) →  (1)

C.

(1) → (4) → (3) →(5) →(2)

D.

(3) → (2) → (4) → (1) → (5)

Chi tiết

Câu 13

Cho lưới thức ăn của một ao nuôi như sau :

Nếu trong ao nuôi trên, cá mè hoa là đối tượng chính tạo nên sản phẩm kinh tế,  cá mương và cá măng là các loài tự nhiên thì kết luận nào sau đây đúng?

A.

Cá mè hoa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2

B.

Để tăng hiệu quả kinh tế, cần giảm sự phát triển của các loài thực vật nổi

C.

Tăng số lượng cá mương sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế trong ao

D.

Mối quan hệ giữa cá mè hoa và cá mương là quan hệ cạnh tranh

Chi tiết

Câu 14

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaXBXb giảm phân bình thường sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử?

A.

4

B.

2
 

C.

1

D.

3

Chi tiết

Câu 15

Trong điều kiện không xảy ra đột biến, khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau

B.

Các cá thể thuộc cùng một giống thuần chủng có mức phản ứng giống nhau

C.

Các cá thể con sinh ra bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng luôn có mức phản ứng khác với cá thể mẹ

D.

Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng còn các tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp

Chi tiết

Câu 16

Trong quá trình dịch mã,

A.

ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 3’ → 5’

B.

trong cùng thời điểm, trên mỗi mARN thường có một ribôxôm hoạt động được gọi là pôlixôm

C.

nguyên tắc bổ sung giữa côđon và anticôđon thể hiện trên toàn bộ nuclêôtit của mARN

D.

có sự tham gia trực tiếp của ADN, mARN, tARN và rARN

Chi tiết

Câu 17

Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do

A.

trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc các nhiễm sắc thể không tương đồng

B.

trao đổi chéo giữa hai crômatit trong cùng một nhiễm sắc thể kép

C.

sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể khác nhau

D.

trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng

Chi tiết

Câu 18

Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Ở sinh vật nhân thực, côđon 3’AUG5’ có chức năng khởi đầu dịch mã và mã hóa axit amin mêtiônin

B.

Côđon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã

C.

Với ba loại nuclêôtit A, U, G có thể tạo ra 24 loại côđon mã hóa các axit amin

D.

Tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mỗi côđon có thể mã hóa cho nhiều loại axit amin

Chi tiết

Câu 19

Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số của các alen lặn, giảm tần số của các alen trội

B.

Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ luôn dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống

C.

Quần thể tự thụ phấn thường đa dạng di truyền hơn quần thể giao phấn ngẫu nhiên

D.

Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng và các kiểu gen khác nhau

Chi tiết

Câu 20

Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về sự biến động về lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì?

1. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh do cháy rừng.
2. Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô hằng năm.
3. Số lượng sâu hại lúa bị giảm mạnh khi người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu hóa học
4. Cứ 10 - 12 năm, số lượng cá cơm ở vùng biển Pêru bị giảm do có dòng nước nóng chảy qua làm cá chết hàng loạt

A.

2

B.

1

C.

3
 

D.

4

Chi tiết

Câu 21

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng gấp đôi nhiễm sắc thể tạo thành các thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm đúng với các thể song nhị bội này?

1. Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu
2. Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đồng
3. Có khả năng sinh sản hữu tính

Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen

A.

2

B.

3

C.

4

D.

1

Chi tiết

Câu 22

Nhân tố nào sau đây cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh giới?

A.

Các yếu tố ngẫu nhiên

B.

Chọn lọc ngẫu nhiên

C.

Đột biến

D.

Các cơ chế cách li

Chi tiết

Câu 23

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Quá trình hình thành loài mới chỉ diễn ra trong cùng khu vực địa lí

B.

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất

C.

Hình thành loài bằng cách li địa lí có thể có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên

D.

Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa chỉ diễn ra ở động vật

Chi tiết

Câu 24

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người là bệnh P và bệnh M. Alen A quy định không bị bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh P; alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh M. Các gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X.

Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của II.5 và III.8 lần lượt là

A.

\(X^A_bX^a_B và X^a_BY\)

B.

\(X^A_bX^A_B và X^A_bY\)

C.

\(X^A_BX^a_b và X^a_BY\)

D.

\(X^A_bX^a_B và X^A_bY\)

Chi tiết

Câu 25

Trong các nhân tố tiến hóa sau, có bao nhiêu nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể?

    (1) Đột biến                   (2) Giao phối không ngẫu nhiên

    (3) Di - nhập gen           (4) Các yếu tố ngẫu nhiên                                         (5) Chọn lọc tự nhiên

A.

1

B.

2

C.

4

D.

3

Chi tiết

Câu 26

Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?

A.

Thỏ, ruồi giấm, chim sáo

B.

Trâu, bò, hươu

C.

Hổ, báo, mèo rừng

D.

Gà, chim, bồ câu, bướm

Chi tiết

Câu 27

Bảng dưới đây là các phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào và ứng dụng chủ yếu của mỗi phương pháp:

Trong số các tổ hợp ghép đôi giữa phương pháp tạo giống và ứng dụng của nó sau đây, tổ hợp nào đúng?

A.

1c, 2a, 3b

B.

1a, 2b, 3c

C.

1b, 2a, 3c

D.

1b, 2c, 3a

Chi tiết

Câu 28

Một loài sinh vật lưỡng bội, xét hai lôcut gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể thường; lôcut I có 2 alen, lôcut II có 3 alen. Biết rằng không phát sinh đột biến mới, quá trình ngẫu phối có thể tạo ra trong quần thể của loài này tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về hai lôcut trên?

A.

18

B.

36

C.

21

D.

42

Chi tiết

Câu 29

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phô bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ khác nhau để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con. Các bò con này

A.

có kiểu gen giống nhau

B.

không thể sinh sản hữu tính

C.

khi lớn lên có thể giao phối với nhau sinh ra đời con

D.

có kiểu hình giống hệt nhau cho dù được nuôi trong các môi trường khác nhau

Chi tiết

Câu 30

Dựa vào mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn, có thể sắp xếp các khu sinh học sau đây theo trình tự đúng là

A.

Đồng rêu → rừng lá rụng ôn đới → rừng lá kim phương Bắc → rừng mưa nhiệt đới

B.

Rừng lá kim phương Bắc →  đồng rêu →  rừng lá rụng ôn đới →  rừng mưa nhiệt đới

C.

Đồng rêu → rừng lá kim phương Bắc → rừng lá rụng ôn đới → rừng mưa nhiệt đới

D.

Đồng rêu → rừng lá kim phương Bắc → rừng mưa nhiệt đới → rừng lá rụng ôn đới

Chi tiết

Câu 31

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại ,phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm biến đổi đột ngột tần sô alen của quần thể

B.

Di – nhập gen có thể làm thay đổi vốn gen của quần thể

C.

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa

D.

Quá trình tiến hỏa nhỏ diễn ra dưới tác động của các nhân tố tiến hóa

Chi tiết

Câu 32

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên

A.

Gen

B.

ARN pôlimeraza

C.

AND pôlimeraza

D.

hoocmôn insulin

Chi tiết

Câu 33

Theo quan niệm Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là

A.

tế bào

B.

cá thể sinh vật

C.

loài sinh học

D.

quần thể sinh vật

Chi tiết

Câu 34

Hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?

A.

Hệ sịnh thái biển

B.

Hệ sinh thái đồng ruộng

C.

Rừng nguyên sinh

D.

Rừng lá rộng ôn đới

Chi tiết

Câu 35

Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực,

A.

cần môi trường nội bào cung cấp các nuclêôtit A, T, G, X

B.

chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất

C.

cần có sự tham gia của enzim ligaza

D.

chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen

Chi tiết

Câu 36

Khi nói về đặc trung cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Tỉ lệ giới tính thay đổi tùy thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi trường sống

B.

Kích thước của quần thể luôn ổn định và giống nhau giữa các loài

C.

Mật độ cá thể của quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tùy theo điều kiện của môi trường sống

D.

Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng của quần thể có hình chữ S

Chi tiết

Câu 37

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cách dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho ruồi thân xám, cánh cụt giao phối với ruồi thân đen, cánh dài (P), thu được F1 gồm 100% ruồi thân xám, cánh dài. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2

A.

1 con thân xám, cánh dài: 2 con thân xám, cánh cụt: 1 con thân đen, cánh dài

B.

1 con thân xám, cánh dài: 1 con thân đen, cánh cụt

C.

2 con thân xám, cánh dài: 1 con thân xám, cánh cụt: 1 con thân đen, cánh dài

D.

3 con thân xám, cánh dài: 1 con thân đen, cánh cụt

Chi tiết

Câu 38

Trong quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò:

A.

Quy định chiều hướng tiến hóa

B.

Làm thay đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

C.

Có thể làm xuất hiện alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể

D.

Làm cho một gen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể

Chi tiết

Câu 39

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Trong một phép lai giữa hai cây có kiểu hình khác nhau, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 : 2 : 1. Cho biết không xảy ra đột biến và không xảy ra hoán vị gen. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?

A.

B.

C.

D.

Chi tiết

Câu 40

Bệnh hoặc hội chứng nào sau đây ở người do sự rối loạn cơ chế phân bào dẫn đến sự tăng sịnh không kiểm soát được của một số loại tế bào?

A.

Hội chứng Đao.

B.

Bệnh hồng cầu hình liềm.

C.

Bệnh ung thư.

D.

Hội chứng Tớcnơ

Chi tiết

Câu 41

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li đọc lập quy định; khi kiểu gen có cả alen A và alen B quy định kiểu hình hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho hai cây có kiểu hình khác nhau (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của P là

A.

AaBb x aabb

B.

AaBb x Aabb

C.

Aabb x aaBb

D.

AABb x aaBb

Chi tiết

Câu 42

Một quần thể ngẫu phối, xét một gen có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số kiểu gen dị hợp tử gấp 8 lần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình của quần thể là

A.

96% cây thân cao: 4% cây thân thấp

B.

36% cây thân cao: 64% cây thân thấp

C.

75% cây thân cao: 25% cây thân thấp           

D.

84% cây thân cao: 16% cây thân thấp

Chi tiết

Câu 43

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép laic ho đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%?

AaBb x Aabb              (2) AaBB x aaBb        (3) Aabb x aaBb          (4) aaBb x aaBb

A.

3

B.

1

C.

4

D.

2

Chi tiết

Câu 44

Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Gen ở ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ.

B.

Ở các loài sinh sản vô tính, gen ngoài nhân không có khả năng di truyền cho đời con.

C.

Gen ngoài nhân có khả năng nhân đôi, phiên mã và bị đột biến.

D.

Gen ngoài nhân được cấu tạo từ 4 loại đơn phân là A, T, G, X.

Chi tiết

Câu 45

Điểm khác nhau giữa ADN ở tế bào nhân sơ và ADN trong nhân ở tế bào nhân thực là

A.

ADN ở tế bào nhân sơ có dạng vòng còn ADN trong nhân ở tế bào nhân thực không có dạng vòng

B.

các bazơ nitơ giữa hai mạch của ADN trong nhân ở tế bào nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung

C.

ADN ở tế bào nhân sơ chỉ có một chuỗi pôlinuclêôtit còn ADN trong nhân ở tế bào nhân thực gồm hai chuỗi pôlinuclêôtit

D.

đơn phân của ADN trong nhân ở tế bào nhân thực là A, T, G, X còn đơn phân của ADN ở tế bào nhân sơ là A, U, G, X

Chi tiết

Câu 46

Một quần thể thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A quy đinh hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền, số cây hoa đỏ chiểm tỉ lệ 91%. Theo lí thuyết, các cây hoa đỏ có kiểu gen đòng hợp tử trong quần thể này chiếm tỉ lệ

A.

49%    

B.

42%

C.

61%

D.

21%

Chi tiết

Câu 47

Khi nói về nhiễm sắc thể ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

B.

Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử

C.

Thành phần hóa hoạc chủ yếu của nhiễm sắc thể là ARN và prôtêin

D.

Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là nuclêôxôm.

Chi tiết

Câu 48

Khi nói về chu trình nước trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Nước là nguồn tài nguyên không tái sinh.

B.

Nước là thành phần không thể thiếu và chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sinh vật

C.

Nguồn nước sạch không phải là vô tận mà đang bị suy giảm nghiêm trọng

D.

Nước trên Trái Đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn

Chi tiết

Câu 49

Khi nói về bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Cơ quan thoái hóa phản ánh sự tiến hóa đồng quy (tiến hóa hội tụ)

B.

Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin hay trình tự các nuclêôtit càng có xu hướng khác nhau và ngược lại.

C.

Những cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau được bắt nguồn từ một nguồn gốc gọi là cơ quan tương tự

D.

Tất cả các vi khuẩn và động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Chi tiết

Câu 50

Khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Năng lượng chủ yếu mất đi qua bài tiết, một phần nhỏ mất đi do hô hấp

B.

Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dịnh dưỡng tới môi trường

C.

Hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng thường rất lớn

D.

Sinh vật ở mắt xích càng xa sinh vật sản xuất thì sinh khối trung bình càng lớn

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam