Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2009 Môn: Sinh Học

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 26/07/2014
90 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Nói về bằng chứng phôi sinh học (phôi sinh học so sánh), phát biểu nào sau đây là đúng? 

A.

Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong quá trình phát triển phôi 
của các loài động vật

B.

Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm giống nhau trong quá trình phát triển phôi 
của các loài động vật

C.

Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm giống nhau và khác nhau trong quá trình phát 
triển phôi của các loài động vật

D.

Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong giai đoạn đầu, giống nhau ở
giai đoạn sau trong quá trình phát triển phôi của các loài

Chi tiết

Câu 2

Ở một loài thực vật, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, quả hình cầu trội hoàn 
toàn so với quả hình lê. Các gen quy định chiều cao và hình dạng quả cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể
và cách nhau 20 centimoocgan (cM). Cho cây thuần chủng thân cao, quả hình cầu lai với cây thân 
thấp, quả hình lê, F1 thu được 100% thân cao, quả hình cầu. Cho cây F1 lai với cây thân thấp, quả hình 
lê, F2 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó cây cao, quả hình lê chiếm tỉ lệ là

A.

40%

B.

25%

C.

10%

D.

50%

Chi tiết

Câu 3

Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là

A.

sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất

B.

sự phát triển và sinh sản của những kiểu gen thích nghi hơn

C.

phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể

D.

củng cố ngẫu nhiên những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại

Chi tiết

Câu 4

Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên là

A.

thường biến

B.

biến dị cá thể

C.

đột biến

D.

biến dị tổ hợp

Chi tiết

Câu 5

Nhân tố nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen trong quần thể?

A.

Giao phối ngẫu nhiên

B.

Các yếu tố ngẫu nhiên

C.

Chọn lọc tự nhiên

D.

Đột biến

Chi tiết

Câu 6

Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. 
Cơ thể dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, F1 thu được tổng số 240 hạt. Tính theo lí thuyết, số hạt dị hợp 
tử về 2 cặp gen ở F1 là 

A.

30

B.

50

C.

60

D.

76

Chi tiết

Câu 7

Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây là sai? 

A.

Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. 

B.

Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể, vì vậy hoạt 
động của gen có thể bị thay đổi. 

C.

Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể giảm khả năng sinh sản. 

D.

Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm 
động. 

Chi tiết

Câu 8

Phát biểu nào sau đây là không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất? 

A.

Quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ cao phân tử đầu tiên diễn ra theo con đường hoá học 
và nhờ nguồn năng lượng tự nhiên

B.

Các chất hữu cơ phức tạp đầu tiên xuất hiện trong đại dương nguyên thuỷ tạo thành các keo hữu 
cơ, các keo này có khả năng trao đổi chất và đã chịu tác động của quy luật chọn lọc tự nhiên

C.

Quá trình phát sinh sự sống (tiến hoá của sự sống) trên Trái Đất gồm các giai đoạn: tiến hoá hoá 
học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học

D.

Sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành trong khí quyển nguyên thuỷ, từ chất hữu cơ
phức tạp

Chi tiết

Câu 9

Lai hai cây cà tím có kiểu gen AaBB và Aabb với nhau. Biết rằng, cặp gen A,a nằm trên cặp 
nhiễm sắc thể số 2, cặp gen B,b nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 6. Do xảy ra đột biến trong giảm phân 
nên đã tạo ra cây lai là thể ba ở cặp nhiễm sắc thể số 2. Các kiểu gen nào sau đây có thể là kiểu gen 
của thể ba được tạo ra từ phép lai trên? 

A.

AAaBb và AaaBb

B.

Aaabb và AaaBB

C.

AaaBb và AAAbb

D.

AAaBb và AAAbb

Chi tiết

Câu 10

Ở một giống lúa, chiều cao của cây do 3 cặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định, các gen 
phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có 
chiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao 
là 

A.

70 cm

B.

85 cm

C.

75 cm

D.

80 cm

Chi tiết

Câu 11

Kiểu phân bố theo nhóm của các cá thể trong quần thể động vật thường gặp khi

A.

điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần 
thể. 

B.

điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần 
thể. 

C.

điều kiện sống phân bố đồng đều, các cá thể có tính lãnh thổ cao. 

D.

điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể có xu hướng sống tụ họp với nhau (bầy 
đàn). 

Chi tiết

Câu 12

Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác 
nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì 
tính trạng này được quy định bởi gen

A.

nằm ngoài nhiễm sắc thể (ngoài nhân).

B.

trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. 

C.

trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không có alen tương ứng trên X. 

D.

trên nhiễm sắc thể thường. 

Chi tiết

Câu 13

Ở người, bệnh, tật hoặc hội chứng di truyền nào sau đây là do đột biến nhiễm sắc thể? 

A.

Bệnh bạch tạng và hội chứng Đao.

B.

Bệnh phêninkêto niệu và hội chứng Claiphentơ. 

C.

Bệnh ung thư máu và hội chứng Đao. 

D.

Tật có túm lông ở vành tai và bệnh ung thư máu. 

Chi tiết

Câu 14

Gen B có 390 guanin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp 
nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số
nuclêôtit mỗi loại của gen b là: 

A.

A = T = 250; G = X = 390

B.

A = T = 251; G = X = 389

C.

A = T = 610; G = X = 390

D.

A = T = 249; G = X = 391

Chi tiết

Câu 15

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

A.

Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể cùng loài dễ dẫn đến hình thành loài mới

B.

Quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí và sinh thái luôn luôn diễn ra độc lập nhau

C.

Quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí và sinh thái rất khó tách bạch nhau, vì khi 
loài mở rộng khu phân bố địa lí thì nó cũng đồng thời gặp những điều kiện sinh thái khác nhau

D.

Hình thành loài mới bằng con đường (cơ chế) lai xa và đa bội hoá luôn luôn gắn liền với cơ chế
cách li địa lí

Chi tiết

Câu 16

Ở cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1 quả màu vàng ở đời con là 

A.

AAaa x Aa và AAaa x aaaa

B.

AAaa x Aa và AAaa x AAaa

C.

AAaa x aa và AAaa x Aaaa

D.

AAaa x Aa và AAaa x Aaaa

Chi tiết

Câu 17

Trong quá trình tiến hoá, cách li địa lí có vai trò 

A.

hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài

B.

hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài

C.

làm biến đổi tần số alen của quần thể theo những hướng khác nhau

D.

làm phát sinh các alen mới, qua đó làm tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể

Chi tiết

Câu 18

Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng 
số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là 
đúng? 

A.

Mã di truyền là mã bộ ba

B.

Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin

C.

Một bộ ba mã hoá cho nhiều loại axit amin

D.

Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ

Chi tiết

Câu 19

Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai? 

A.

ưu thế lai cao hay thấp ở con lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau.

B.

ưu thế lai cao hay thấp ở con lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau.

C.

ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

D.

ưu thế lai biểu hiện ở đời F1, sau đó tăng dần qua các thế hệ.

Chi tiết

Câu 20

Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được sinh vật hấp thụ cuối cùng đều 

A.

chuyển cho các sinh vật phân giải.

B.

sử dụng cho các hoạt động sống của sinh vật. 

C.

chuyển đến bậc dinh dưỡng tiếp theo.

D.

giải phóng vào không gian dưới dạng nhiệt năng.

Chi tiết

Câu 21

Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài. 
Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 6000 cây, trong đó có 960 cây hạt dài. Tỉ lệ
cây hạt tròn có kiểu gen dị hợp trong tổng số cây hạt tròn của quần thể này là 

A.

42,0%

B.

57,1%

C.

25,5

D.

48,0%

Chi tiết

Câu 22

Ở bí ngô, kiểu gen A-bb và aaB- quy định quả tròn; kiểu gen A- B- quy định quả dẹt; kiểu 
gen aabb quy định quả dài. Cho bí quả dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích, đời FB thu được tổng số
160 quả gồm 3 loại kiểu hình. Tính theo lí thuyết, số quả dài ở FB là 

A.

105

B.

40

C.

54

D.

75

Chi tiết

Câu 23

Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen? 

A.

Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp. 

B.

Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. 

C.

Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm 
sắc thể đơn bội của loài đó. 

D.

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết. 

Chi tiết

Câu 24

Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

A.

tỉ lệ cá thể đực và cái được duy trì ổn định qua các thế hệ. 

B.

Số lượng cá thể được duy trì ổn định qua các thế hệ. 

C.

Số lượng cá thể được duy trì ổn định qua các thế hệ. 

D.

tần số các alen và tần số các kiểu gen được duy trì ổn định qua các thế hệ. 

Chi tiết

Câu 25

Một quần thể động vật, xét một gen có 3 alen trên nhiễm sắc thể thường và một gen có 
2 alen trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Quần thể này có số loại kiểu 
gen tối đa về hai gen trên là 

A.

30

B.

60

C.

18

D.

32

Chi tiết

Câu 26

Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ sinh thái? 

A.

Trong hệ sinh thái, năng lượng được sử dụng lại, còn vật chất thì không. 

B.

Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn. 

C.

Trong hệ sinh thái, nhóm loài có sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất. 

D.

Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng. 

Chi tiết

Câu 27

Ở người, bệnh máu khó đông và bệnh mù màu đỏ - xanh lục do hai gen lặn (a, b) nằm trên 
nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y quy định. Một phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục 
và không bị bệnh máu khó đông lấy chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu đỏ - xanh 
lục. Phát biểu nào sau đây là đúng về những đứa con của cặp vợ chồng trên? 

A.

Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục.

B.

Tất cả con trai của họ đều mắc bệnh máu khó đông. 

C.

Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ - xanh lục.

D.

Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh máu khó đông. 

Chi tiết

Câu 28

Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó giữa các loài trong quần xã sinh vật là 
quan hệ

A.

hợp tác

B.

cạnh tranh

C.

dinh dưỡng

D.

sinh sản

Chi tiết

Câu 29

Lá cây ưa sáng thường có đặc điểm

A.

phiến lá mỏng, mô giậu kém phát triển

B.

phiến lá dày, mô giậu phát triển

C.

phiến lá mỏng, mô giậu phát triển

D.

phiến lá dày, mô giậu kém phát triển

Chi tiết

Câu 30

Để xác định mật độ của một quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể trong quần thể và 

A.

tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể. 

B.

kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể.

C.

diện tích hoặc thể tích khu vực phân bố của chúng.

D.

các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng của quần thể.

Chi tiết

Câu 31

Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sinh vật trên Trái Đất, cho đến nay, hoá thạch của 
sinh vật nhân thực cổ nhất tìm thấy thuộc đại 

A.

Tân sinh

B.

Trung sinh

C.

Thái cổ

D.

Nguyên sinh

Chi tiết

Câu 32

Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến

A.

sự tiêu diệt của một loài nào đó trong quần xã. 

B.

sự phát triển của một loài nào đó trong quần xã. 

C.

trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã. 

D.

làm giảm độ đa dạng sinh học của quần xã. 

Chi tiết

Câu 33

Phát biểu nào sau đây là đúng đối với tháp sinh thái? 

A.

Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.

B.

Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ. 

C.

Tháp sinh khối luôn có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ. 

D.

Tháp số lượng được xây dựng dựa trên sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng. 

Chi tiết

Câu 34

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động 
(promoter) là

A.

nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi đầu phiên mã. 

B.

những trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 

C.

Những trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin không ức chế. 

D.

Những trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin ức chế. 

Chi tiết

Câu 35

Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích 

A.

tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình tiến hoá. 

B.

tạo dòng thuần chủng về các tính trạng mong muốn. 

C.

tạo ra những biến đổi về kiểu hình mà không có sự thay đổi về kiểu gen. 

D.

tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình chọn giống. 

Chi tiết

Câu 36

Trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, thể truyền plasmit cần phải mang gen đánh 
dấu 

A.

để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào được dễ dàng. 

B.

vì plasmit phải có các gen này để có thể nhận ADN ngoại lai.

C.

để giúp cho enzim restrictaza cắt đúng vị trí trên plasmit. 

D.

để dễ dàng phát hiện ra các tế bào vi khuẩn đã tiếp nhận ADN tái tổ hợp. 

Chi tiết

Câu 37

Ở một loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong các 
hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được 
trong tất cả các tế bào con có 336 crômatit. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử này là 

A.

14

B.

21

C.

15

D.

28

Chi tiết

Câu 38

Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc? 

A.

3' AGU 5'

B.

3' UAG 5'

C.

3' UGA 5'

D.

5' AUG 3'

Chi tiết

Câu 39

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây 
tạo ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất? 

A.

AaBb x AaBb

B.

AaXBXB x AaXbY

C.

\( {Ab \over aB}\)\( {Ab \over aB}\)

D.

AaXBXb x AaXbY

Chi tiết

Câu 40

Ở một loài thực vật, cho hai cây thuần chủng đều có hoa màu trắng lai với nhau, thu được F1
100% cây hoa màu đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa 
màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật 

A.

ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)

B.

tương tác bổ sung

C.

tương tác cộng gộp

D.

phân li

Chi tiết

Câu 41

Phát biểu nào sau đây là đúng về các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá của sinh 
vật?

A.

Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng vốn gen của quần thể. 

B.

Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của sinh vật. 

C.

Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định. 

D.

Yếu tố ngẫu nhiên luôn đào thải hết các alen trội và lặn có hại ra khỏi quần thể, chỉ giữ lại alen 
có lợi. 

Chi tiết

Câu 42

Phát biểu nào sau đây là đúng về diễn thế sinh thái? 

A.

Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh 
gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người. 

B.

Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. 

C.

Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. 

D.

Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, không tương ứng 
với sự biến đổi của môi trường. 

Chi tiết

Câu 43

Phát biểu nào sau đây là đúng về vùng điều hoà của gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? 

A.

Trong vùng điều hoà có chứa trình tự nuclêôtit kết thúc quá trình phiên mã

B.

Vùng điều hoà cũng được phiên mã ra mARN

C.

Trong vùng điều hoà có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN pôlimeraza có thể nhận biết và 
liên kết để khởi động quá trình phiên mã

D.

Vùng điều hoà nằm ở đầu 5'
 trên mạch mã gốc của gen

Chi tiết

Câu 44

Trong tạo giống cây trồng, phương pháp nào dưới đây cho phép tạo ra cây lưỡng bội đồng 
hợp tử về tất cả các gen? 

A.

Lai hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau. 

B.

Lai tế bào xôma khác loài.

C.

Nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm tạo các mô đơn bội, sau đó xử lí bằng cônsixin. 

D.

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn. 

Chi tiết

Câu 45

Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có các đặc điểm 

A.

cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc ít.

B.

cá thể có kích thước lớn, sử dụng nhiều thức ăn, tuổi thọ lớn. 

C.

cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản ít, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều. 

D.

cá thể có kích thước lớn, sinh sản ít, sử dụng nhiều thức ăn. 

Chi tiết

Câu 46

Ở một loài động vật, người ta phát hiện nhiễm sắc thể số II có các gen phân bố theo trình tự
khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn là: 
(1) ABCDEFG (2) ABCFEDG (3) ABFCEDG (4) ABFCDEG 
Giả sử nhiễm sắc thể số (3) là nhiễm sắc thể gốc. Trình tự phát sinh đảo đoạn là

A.

(1) ← (3) → (4) → (1)

B.

(3) → (1) → (4) → (1)

C.

(2) → (1) → (3) → ( 4)

D.

(1) ← (2) ← (3) → (4)

Chi tiết

Câu 47

Phát biểu nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên?

A.

Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp chọn 
lọc chống lại alen trội. 

B.

Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi. 

C.

Chọn lọc tự nhiên không thể đào thải hoàn toàn alen trội gây chết ra khỏi quần thể. 

D.

Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh 
vật lưỡng bội. 

Chi tiết

Câu 48

Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, khoảng cách tương đối 
giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 12 centimoocgan (cM). Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở đời 
con là 1 : 1? 

A.

\({Ab \over aB}\)\({ab \over ab}\)

B.

\( {AB \over ab}\)\( {Ab \over Ab}\)

C.

\({Ab \over aB}\)\({aB \over ab}\)

D.

\( {AB \over ab}\)\({AB \over aB}\)

Chi tiết

Câu 49

Chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá

A.

số lượng nơron trong não bộ của con người.

B.

sự trưởng thành của con người. 

C.

chất lượng não bộ của con người. 

D.

sự di truyền khả năng trí tuệ của con người. 

Chi tiết

Câu 50

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; 
gen B quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc 
lập. Cho giao phấn cây hạt vàng, trơn với cây hạt xanh, trơn. F1 thu được 120 hạt vàng, trơn; 40 hạt 
vàng, nhăn; 120 hạt xanh, trơn; 40 hạt xanh, nhăn. Tỉ lệ hạt xanh, trơn có kiểu gen đồng hợp trong 
tổng số hạt xanh, trơn ở F1 là 

A.

\({1 \over 4}\)

B.

\({2 \over 3}\)

C.

\({1 \over 3}\)

D.

\({1 \over 2}\)

Chi tiết

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam