Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 42400

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; kết thúc 06/01/2017 | 12:21:16
Điểm thi 100 Thang điểm 100
Họ và tên nguyen Hong Phuong Ngày sinh
Môn học Số câu hỏi 30
Làm trong 45 phút Kết thúc 06/01/2017 | 12:21:16

Danh sách câu hỏi thi:

Câu 1

 Lan: Hello, my ............... is Lan.

A.

name

B.

fine

C.

you

D.

am

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 2

Nga: Hi, I .............. Nga. 

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 3

Ba: How ................ you, Nam? Nam: Fine, thanks.

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 4

I’m ................. , thanks.

A.

are

B.

my

C.

fine

D.

hi

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 5

I’m OK, .............. you.

A.

thanks

B.

thank

C.

and

D.

a

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 6

.................., Ba. 

A.

How

B.

Hi

C.

Thank

D.

And

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 7

I’m fine, thanks. ................. you?

A.

 Is

B.

Hello

C.

And

D.

Thank

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 8

Hello, ............. name is Mai.

A.

I

B.

My

C.

Is

D.

Fin

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 9

 Hi, ................ Minh.

A.

I

B.

I are

C.

I is

D.

I’m

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 10

 I’m fine, and .................. ?

A.

you

B.

how

C.

I

D.

name

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 11

Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong

A.

You

B.

How

C.

I

D.

This

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 12

Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelve

A.

What

B.

How

C.

Year

D.

Name

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 13

Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.

A.

evening

B.

afternoon

C.

night

D.

morning

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 14

I’m twelve ................... old.

A.

year

B.

years

C.

 fine

D.

night

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 15

.................... are fine, thanks. And you?

A.

 I

B.

You

C.

We

D.

We’re

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 16

Ten + seven = ....................

A.

seventy

B.

 ten-seven

C.

 seventeen

D.

sixteen

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 17

 ............... - eight = twelve.

A.

 ten

B.

twenty

C.

nine

D.

nineteen

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 18

This ................ Nam

A.

 is

B.

are

C.

am

D.

 be

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 19

Lan: - Good night, Mom. - Mom: Good............, Lan.

A.

night

B.

evening

C.

afternoon

D.

bye

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 20

 I’m twelve years ....................

A.

good

B.

five

C.

old

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 21

What’s ................. name?

A.

you

B.

your

C.

we

D.

classmate

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 22

Close your .................,please .

A.

year

B.

book

C.

old

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 23

Where ................. you live?

A.

do

B.

is

C.

am

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 24

Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen

A.

it

B.

there

C.

this

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 25

This is my classroom and that .............. your classroom.

A.

are

B.

 is

C.

there

D.

the

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 26

Stand ................., please !

A.

up

B.

down

C.

 in

D.

on

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 27

 I live ............... a house.

A.

on

B.

in

C.

is

D.

am

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 28

................ your book, please!

A.

Stand

B.

Sit

C.

Open

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 29

I live .............. a street

A.

in

B.

at

C.

up

D.

on

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 30

Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ................ .

A.

year

B.

 years

C.

old

D.

years old

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán