Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 8326

; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; kết thúc 30/04/2016 | 16:37:49
Điểm thi 80 Thang điểm 100
Họ và tên Linh Nguyễn Thùy Ngày sinh
Môn học Số câu hỏi 15
Làm trong 20 phút Kết thúc 30/04/2016 | 16:37:49

Danh sách câu hỏi thi:

Câu 1

Xét 2 gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên cặp NST thờng. Gen thứ 2 có 3 alen  nằm trên cặp NST giới tính. Số kiểu gen có thể có trong quần thể là

A.

54

B.

90

C.

60

D.

36

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 2

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặpnhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài,cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủngđược F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thânthấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tửđực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ởF2 chiếm tỉ lệ

A.

54,0%.

B.

66,0%.

C.

16,5%.

D.

49,5%

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 3

Một plasmid có 3500 cặp nu tiến hành tự nhân đôi 4 lần, số liên kết cộng hoá trị được hình thành giữa các nucleotit của ADN là:

A.

111968.

B.

52500.

C.

105000.

D.

55968.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 4

Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau.

B.

Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.

C.

Trong một lưới thức ăn, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.

D.

Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 5

Cho các bước sau: (1) Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen. (2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen. (3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau. Để xác định được mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau:

A.

(1) → (2) → (3)

B.

(1) → (3) → (2)

C.

(3) → (1) → (2)

D.

(2) → (1) → (3)

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 6

Khi nói về nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A.

Tần số phát sinh đột biến gen không phụ thuộc vào liều lượng, cường độ của tác nhân gây đột biến.

B.

Trong quá trình nhân đôi ADN, sự có mặt của bazơ nitơ dạng hiếm có thể phát sinh đột biến gen. 

C.

Đột biến gen phát sinh do tác động của các tác nhân lí hoá ở môi trường hay do các tác nhân sinh học.

D.

Đột biến gen được phát sinh chủ yếu trong quá trình nhân đôi ADN. 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 7

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động 
(promoter) là

A.

nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi đầu phiên mã. 

B.

những trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 

C.

Những trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin không ức chế. 

D.

Những trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin ức chế. 

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 8

Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất?

A.

Rừng mưa nhiệt đới

B.

Savan

C.

Hoang mạc

D.

Thảo nguyên

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 9

Trong một hệ sinh thái

A.

Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trườngvà được sinh vật sản xuất tái sử dụng

B.

Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trườngvà không được tái sử dụng

C.

Vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tớimôi trường và không được tái sử dụng

D.

Vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tớimôi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 10

Cho các nhân tố sau: 
(1) Giao phối không ngẫu nhiên. 
(2) Chọn lọc tự nhiên. 
(3) Đột biến gen. 
(4) Giao phối ngẫu nhiên. 
Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là 

A.

(2) và (4)

B.

(2) và (3)

C.

(1) và (4)

D.

(3) và (4)

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 11

Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Tất cả các loài vi khuẩn đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ

B.

Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật và các vi khuẩn.

C.

Nấm là một nhóm sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

D.

Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 12

Khoảng giá trị xác định của 1 nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian đ­ợc gọi là

A.

phạm vi sinh thái

B.

giới hạn sinh thái

C.

ổ sinh thái

D.

phạm vi sinh cảnh

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 13

Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm cácăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ănnày, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là

A.

Chim sâu, thỏ, mèo rừng

B.

Cào cào ,thỏ ,nai

C.

Cào cào, chim sâu, báo

D.

Chim sâu, mèo rừng, báo

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 14

Ṇi địa lư là:        

A.

một vùng địa lư có khí hậu tương tự nhau

B.

nhóm quần thể phân bố trong một khu vực nhất định

C.

nhóm quần thể thích nghi với các điều kiện địa lư khác nhau

D.

những loài sinh vật được sinh ra từ một vùng địa lư ban đầu

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

Câu 15

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN

B.

Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hoá

C.

Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất một cặp nuclêôtit

D.

Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót

80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

    

Hỗ trợ người dùng trên MaTran.VN
Tư vấn và hỗ trợ cho người dùng:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với MaTran.VN
https://www.facebook.com/matranvietnam